Обстоятелствата, които се вписват в търговския регистър могат да бъдат променяни по решение на едноличния собственик на капитала или на общото събрание на дружеството. Тези изменения в обстоятелствата относно търговеца следва да се заявят в търговския регистър за вписване.

По-долу можете да намерите примерно изброени обстоятелства, които подлежат на вписване в търговския регистър:

 • Промяна на фирмата. Името на търговеца, с което се идентифицира пред трети лица, се нарича „фирма“. Тя може да бъде променяна по решение на общото събрание или на едноличния собственик на капитала.
 • Промяна в седалището и адреса на управление. Преместването на адреса на търговеца в друго населено място трябва да бъде заявено за вписване в търговския регистър.
 • Избор на нов управител/управители. Промяна в начина на представителство.
 • Промяна в учредителния акт, в устава, дружествения договор.
 • Промяна в размера на капитала на търговското дружество. Всяка промяна в броя на дяловете в капитала, или в номиналната стойност на един дял следва да бъде обявена в търговския регистър.
 • Приемане и изключване на съдружник.
 • Прехвърляне на дружествен дял.
 • Годишен финансов отчет.
 • Прехвърляне на предприятие.
 • Регистрация на клон на търговско дружество.
 • Промяна в седалището и адреса на управление на клона.
 • Промяна в предмета на дейност на клона.
 • Промяна в данните на управляващото клона лице и обема на представителната му власт.
 • Назначаване на търговски управител (прокурист). Назначаването има действие от вписването му в търговския регистър.
 • Оттегляне пълномощието на прокуриста. Прекратяването на пълномощието настъпва с оттеглянето му и след вписването на това обстоятелство в търговския регистър.
 • Заличаване на едноличен търговец.
 • Преобразуване на дружество.
 • Назначаване на ликвидатор.
 • Други обстоятелства в предвидените от закона случаи.

За вписване на промените се изготвят и подават изискуемите от закона документи като: заявление, протокол от общото събрание за взети решения, изменен дружествен договор/устав, декларации и други, в зависимост от броя и вида на изменените обстоятелства.

Какви такси се събират за вписването на промените в търговския регистър?

Таксите, които се събират от Агенция по вписванията, по заявление, подадено по електронен път, са следните: 15 лева за промяна на капитала на дружеството и 15 лева при промяна на други обстоятелства. При подаване на място в Агенция по вписванията таксите, които се събират са в двоен размер или сума в размер от 30 лева. Възможно е в определени случаи законът да изисква нотариална заверка на подписа и/или съдържанието на подавани към заявлението документи.

Адвокатска кантора „Колчакова“ биха могли да Ви съдействат с изготвяне на необходимите документи за вписване на промени в обстоятелствата по партидата на Вашето търговско дружество и с подаването им в търговския регистър. За да се свържете с нас, можете да използвате контактната форма по-долу, тел. +359878538646; имейл: office@advokatimik.bg.

Политика за поверителност

6 + 9 =

Свързани теми

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи