Вписване на нов управител на търговско дружество може да бъде извършено при вземане на решение за това от компетентния му орган. Понякога вписването на управител е условие за съществуването му, ако дружеството е останало без такъв. Така например: единственият управителят е починал, желае да се оттегли или волята на върховния орган на търговското дружество е да го освободи. Взависимост от правната форма на търговското дружество се откриват някои специфики при назначаването на управител, които следва да се вземат предвид, тъй като касаят и процедурата по вписването на промяната в търговския регистър.

ЕТ няма управителни органи

ЕТ няма органи на управление. Всъщност едноличният търговец е самото лице, регистрирало се като търговец и то няма корпоративна структура. Поради това и при него не се назначава управител или други органи на управление, съответно промяна в това обстоятелство не се вписва в търговския регистър.

Вписване на управител на ООД / ЕООД

Изборът на управител на ООД е предпоставка за неговото вписване в търговския регистър. Така също управителят е условие за съществуването на самия търговец. Разбира се може да се изберат двама или повече на брой управители. В този случай следва да се определи и начинът по който те ще представляват дружеството – заедно или поотделно.

Компетентен да избере нов управител е върховният орган на ООД – общото събрание. Съгласно закона следва да са гласували мнозинството от съдружниците за избор на управител (повече от половината или определеното в дружествения договор мнозинство). За избора се съставя протокол с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно. Това изискване е въведено с оглед свеждане на риска от кражба на фирма до минимум. Възможно е в дружествения договор изрично да е предвидена обикновената писмена форма за съставяне на протокола. В последния случай длъжностното лице по регистрацията е длъжно да счете взетото решение за избор на управител/и/.

Заедно с протокола за взетото решение от ОС на ООД е необходимо да се приложат нотариално заверено съгласие на управителя и образец от подписа му, декларации и други документи съобразно конкретния случай – за освобождаване на досегашния управител, пълномощни и др.

Избор на съвет на директорите при едностепенната система за управление на акционерно дружество и избор на надзорен и управителен съвет при двустепенна система

Членовете на органите на управление на АД се избират съобразно начина и за срока, определени в устава. Съобразно конкретния случай, за да се впише промяната в състава на управителните органи на дружеството се изисква изготвянето и представянето на съответните документи. Такива са например: протокол за вземане на решение за избор на нов член на съвета, придружен от списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на общото събрание; нотариално заверен подпис на лицата, представляващи АД, декларации, пълномощни.

Избор на управители на събирателно дружество

Макар и по правило събирателното дружество да се управлява от неговите съдружници е възможно в дружествения договор да се предвиди СД да се управлява от един или няколко от съдружници или тази дейност да се възложи на друго трето лице. Това обстоятелство също подлежи на вписване в търговския регистър.

Нашата адвокатска кантора има богат опит във вписвания по партидата на дружества в търговския регистър. За съдействие можете да се свържете с нас на тел: 0878538646;  e-mail: office@advokatimik.bg . Можете да ни последвате и на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK 

Политика за поверителност

13 + 11 =

Свързани теми

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Промяна в адреса на фирма

Промяна в адреса на фирма

Често в практиката се случва да се стигне до промяна в седалището и адреса на управление на фирмата. Затова е добре да знаем защо е толкова важно да се направи тази стъпка. Кое е седалището и адресът на управление на търговеца? Седалището на търговеца съгласно закона...

Промяна в наименованието на търговеца (търговско дружество)

Промяна в наименованието на търговеца (търговско дружество)

Какво е фирма? Фирмата е наименованието на търговеца или търговското дружество, с което се легитимира пред партньори и клиенти. В практиката често обаче под “фирма” се разбира формата, под която се осъществява търговска дейност. Това именно показва, че името на всеки...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *