Адвокатски услуги - Вещно право

Запази час за консултацияЗа нас

Кантората предлага адвокатски услуги в областта на Вещното право

Казус, свързан с Вещно право, е налице, когато:

Вещното право урежда правоотношенията по повод на вещите. Нашата адвокатска кантора разполага с адвокат по вещно право, който ще Ви съдейства при:

  • управление на етажна собственост.
  • спор за собственост;
  • защита при нарушено владение;
  • учредяване на ограничени вещни права и право на строеж, погасяване и отказ от тези права;
  • отдаване под наем на недвижима собственост;

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Как мога да придобия имот по давност, който владея от около 20 години?

Придобиването на недвижима вещ по давност не настъпва автоматично след изтичането на определения от закона срок (5 години или 10 години). Необходимо е да бъде предявен установителен иск за собственост или възражение за давност по заведен такъв иск или да се издаде нотариален акт въз основа на направена обстоятелствена проверка. В зависимост от вида на владението – добросъвестно или недобросъвестно се определя и срокът, след което може да се придобие имотът. Дали има основание за придобиване на имота по давност се преценява във всеки конкретен случай, съобразно конкретните обстоятелства и подлежи на доказване във всеки случай.

Между собствения ми имот и съседното дворно място липсва поставена ограда. От 15 години ползваме парчето земя между нашата къща и тази, която е построена в чуждия двор, но новите съседи твърдят, че тази земя е тяхна. Как можем да разрешим този проблем?

В този случай е налице спор за собственост, който може да се разреши пред съда, като се докаже чрез събирането на доказателства, включително и чрез експертиза, чия собственост е земята. Ако не разполагате с документи за собственост, следва да се докаже, че сте придобили правото на собственост по давност.

Искам да си продам жилището / апартамента, какви документи са необходими?

Необходимите документи за покупко – продажба са: 1.Документ за собственост върху имота – нотариален акт, договор за покупко – продажба, договор за делба, съдебно решение; 2. Актуална данъчна оценка на имота; 3. Актуална скица на имота /когато се прехвърля земя –  поземлен имот, дворно място/; 4.Актуална схема на обект или имот от АГКК / ако има изготвена кадастрална карта на съответното населено място, където се намира имота/; 5. Удостоверение за наследници – когато имотът е придобит по наследство; 6. Удостоверение за семейно положение; 7.Разрешение за строеж, архитектурен проект; 8. Пълномощно, ако някоя от страните по сделката няма да се яви лично при изповядване на сделката пред нотариус; 8. Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за наличие или липса на задължения; 9. Удостоверение за тежести върху имота. Ако имотът е придобит по време на брака и е записан на името на единия съпруг ще е необходимо и удостоверение за сключен граждански брак. Ако имота е лична собственост на един от съпрузите, но представлява семейно жилище, необходимо е и съгласието на другия съпруг за продажбата на имота. За по – голяма сигурност е препоръчително преди сделката, документите да бъдат прегледани от адвокат. В зависимост от спецификата на всеки един казус, може да е необходимо да се представят и съберат и други документи.

Живея в 5 етажен жилищен блок. Един от собствениците не желае да заплаща месечната такса за входа, определена с решение на Общото събрание и вече дължи голяма сума. Какво можем да направим?

Законът задължава всички собственици на обекти в сграда да плащат суми (вноски) за поддръжка и управление на общите части. Размерът на вноските се определя от Общото събрание на етажната собственост. Определянето на вноските е съобразно броя на собствениците или обитателите в сградата. В Закона за управление на етажната собственост е уредена възможност дължимите суми да бъдат събрани по съдебен път чрез образуване на заповедно производство по ГПК. Управителят на Етажната собственост следва да подаде заявление до районен съд и да иска издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК за дължимите от собственика суми. Към заявлението следва да се приложи препис от протокола с взетото решение на Общото събрание за заплащане на вноските. Другата възможност за събиране на дължимите суми е чрез предявяване на иск срещу длъжника. Етажната собственост може да упълномощи адвокат, който да изготви необходимите документи и да представлява собствениците в съда.

С брат ми / сестра ми имаме оставена в наследство къща. Аз искам да я продадем или да продам собствения си дял на него/нея, но той/тя отказва моите предложения. какво да направя?

Един от начините за прекратяване на съсобствеността върху един недвижим имот е извършването на съдебна делба. Тя в много случаи се явява и единственият възможен начин, доколкото липсва съгласие за друго разрешаване на спора между съсобствениците. Целта на тази съдебна процедура е да се прекрати съсобствеността върху недвижимия имот, като е възможно имотът да бъде поставен в дял на единия съделител, който ще следва да заплати дела на другия, но е и възможно имотът да бъде изнесен на публична продан, при която всеки от Вас или друго трето лице може да изкупи къщата.

.

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.