Адвокатски услуги - Търговско право

Запази час за консултацияЗа нас

Кантората предлага адвокатски услуги в областта на Търговското право

Казус, свързан с търговско право, е налице, когато:

Нашият адвокат по търговско право предлага следните адвокатски услуги:

  • изготвяне, ревизиране и изменение на учредителния акт /устав/дружествен договор;
  • консултация във връзка с договор/и, изготвяне и ревизиране на договори и допълнителни споразумения/анекси към тях, прекратяване и разваляне на вече сключени такива;
  • месечен абонамент за правно обслужване на търговец;
  • представителство на търговеца пред съдебни и административни органи;
  • юридически (legal due diligence) анализ на търговско дружество – цялостен или профилиран.
Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

read more
Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

read more
Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

read more
Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител на търговско дружество може да бъде извършено при вземане на решение за това от компетентния му орган. Понякога вписването на управител е условие за съществуването му, ако дружеството е останало без такъв. Така например: единственият...

read more
Промяна в адреса на фирма

Промяна в адреса на фирма

Често в практиката се случва да се стигне до промяна в седалището и адреса на управление на фирмата. Затова е добре да знаем защо е толкова важно да се направи тази стъпка. Кое е седалището и адресът на управление на търговеца? Седалището на търговеца съгласно закона...

read more
Промяна в наименованието на търговеца (търговско дружество)

Промяна в наименованието на търговеца (търговско дружество)

Какво е фирма? Фирмата е наименованието на търговеца или търговското дружество, с което се легитимира пред партньори и клиенти. В практиката често обаче под “фирма” се разбира формата, под която се осъществява търговска дейност. Това именно показва, че името на всеки...

read more
Наследяване на ЕТ

Наследяване на ЕТ

Наследява ли се ЕТ? Едноличният търговец, както знаем не е отделно юридическо лице. За да упражнява едно частно лице търговска дейност, то следва да се регистрира като търговец. Именно след вписването му в търговския регистър, то придобива и това свое качество. ЕТ е...

read more
Наследяване на ЕООД

Наследяване на ЕООД

1.Съгласно Търговския закон може да се наследява единствено дружествения дял, притежаван от едноличния собственик на капитала на ЕООД.
2.Не се наследява самото ЕООД и търговската дейност на същото не може да се продължи автоматично от наследниците.
3.За да се продължи дейността на ЕООД е необходимо да се заяви желанието на наследниците затова. Срокът е 3 месеца от откриване на наследството (настъпването на смъртта).

read more
Регистрация на фондация

Регистрация на фондация

Какво представлява фондацията? Фондацията е вид юридическо лице, което преследва някаква идеална цел. Фондацията не формира търговска печалба и не е стопански субект. Как се учредява фондация? Фондация се учредява чрез безвъзмездно предоставяне на имущество за...

read more
Бърза и лесна регистрация на ООД

Бърза и лесна регистрация на ООД

Сега можете да заявите бърза и лесна регистрация на ООД дистанционно. За тази цел следва единствено да попълните формата по-долу и да ни я изпратите. Ето и повече информация за това как протича регистрацията на ООД.Със своя нова фирма ООД можете да се сдобиете ето...

read more

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Искам да регистрирам еоод /еднолично дружество с ограничена отговорност/ или оод /дружество с ограничена отгоорност/. Как става регистрацията?

За регистрация на ЕООД/ООД е необходимо да бъдат изготвени редица документи. Затова е препоръчително да се обърнете към адвокат, който да Ви ги изготви и да ги представи пред Агенция по вписванията, Търговски регистър. Необходимо е да сте наясно какво ще е наименованието на дружеството (фирмата) и как ще бъде изписано на кирилица и на латински, какъв ще бъде предмета му на дейност, кой ще бъде управител на дружеството, колко ще бъде капиталът му и как ще бъде разпределен той по дялове.

Какво включва услугата "абонаментно правно обслужване"?

Абонаментно правно / юридическо обслужване по своята същност представлява адвокатска услуга, изразяваща се в оказване на текуща правна помощ на клиента /търговец, друго юридическо лице или частно лице/ по сключен договор за абонаментно правно обслужване, за което се дължи периодично заплащане. Услугата е комплексна и в повечето случаи включва предоставянето на няколкократно или многократно съдействие от адвоката за определен период от време (например всеки месец). Обемът и видът на оказваната правна помощ зависи от конкретните нужди на търговеца / лицето.

изготвяне на договори. какви видове договори съществуват и какви уговорки следва да се включват в тях?

Принципът за свобода при договарянето дава големи вариации в наименованието и предмета на договорите. Дори и да не знаете какъв договор конкретно Ви е нужен, след провеждане на консултация и обследване на желанията и интересите на клиента, ние предлагаме решение и изготвяме проект на договор. Първоначалният вариант подлежи на корекции до постигане на желания от страните по сделката ефект.

какво е правен анализ на търговско дружество (т.нар. legal due diligence)?

Правен (юридически) анализ на търговско дружество е комплекс от операции и действия по изследване и оценяване на дейността и конкретното състояние на търговеца. Правният анализ е от съществено значение за правилното функциониране на стопанската дейност и често се използва от инвеститорите при интерес от закупуване на определено предприятие. Нашата адвокатска кантора ползва услугите на икономисти и счетоводители за изготвяне на съвместна комплексна експертиза.

Колко струва абонаментното правно обслужване?

Цената за месечен абонамент за правно обслужване се определя в зависимост от обема и вида на предоставяната правна помощ. Индивидуална оферта може да получи всеки, след като наш адвокат се запознае с дейността, която развива лицето и какъв тип помощ му е необходима. Минималният адвокатски хонорар съгласно Наредбата за минимални възнаграждения за тази услуга е 400 лева месечно.

.

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.