Адвокатски услуги - Търговско право

Запази час за консултацияЗа нас

Кантората предлага адвокатски услуги в областта на Търговското право

Казус, свързан с търговско право, е налице, когато:

Нашият адвокат по търговско право предлага следните адвокатски услуги:

  • изготвяне, ревизиране и изменение на учредителния акт /устав/дружествен договор;
  • консултация във връзка с договор/и, изготвяне и ревизиране на договори и допълнителни споразумения/анекси към тях, прекратяване и разваляне на вече сключени такива;
  • месечен абонамент за правно обслужване на търговец;
  • представителство на търговеца пред съдебни и административни органи;
  • юридически (legal due diligence) анализ на търговско дружество – цялостен или профилиран.
Наследяване на ЕТ

Наследяване на ЕТ

Наследява ли се ЕТ? Едноличният търговец, както знаем не е отделно юридическо лице. За да упражнява едно частно лице търговска дейност, то следва да се регистрира като търговец. Именно след вписването му в търговския регистър, то придобива и това свое качество. ЕТ е...

read more
Наследяване на ЕООД

Наследяване на ЕООД

1.Съгласно Търговския закон може да се наследява единствено дружествения дял, притежаван от едноличния собственик на капитала на ЕООД.
2.Не се наследява самото ЕООД и търговската дейност на същото не може да се продължи автоматично от наследниците.
3.За да се продължи дейността на ЕООД е необходимо да се заяви желанието на наследниците затова. Срокът е 3 месеца от откриване на наследството (настъпването на смъртта).

read more
Регистрация на фондация

Регистрация на фондация

Какво представлява фондацията? Фондацията е вид юридическо лице, което преследва някаква идеална цел. Фондацията не формира търговска печалба и не е стопански субект. Как се учредява фондация? Фондация се учредява чрез безвъзмездно предоставяне на имущество за...

read more
Бърза и лесна регистрация на ООД

Бърза и лесна регистрация на ООД

Сега можете да заявите бърза и лесна регистрация на ООД дистанционно. За тази цел следва единствено да попълните формата по-долу и да ни я изпратите. Ето и повече информация за това как протича регистрацията на ООД.Със своя нова фирма ООД можете да се сдобиете ето...

read more
Бърза и лесна регистрация на ЕООД

Бърза и лесна регистрация на ЕООД

Нашата адвокатска кантора предоставя услугата бърза и лесна регистрация на ЕООД. С оглед обявеното извънредно положение в страна и спазване на принципа за социална изолация, можете да заявите услугата изцяло онлайн. Това става като попълните формата по-долу и ни я...

read more
Подаване на документи от работодател за изплащане на компенсации

Подаване на документи от работодател за изплащане на компенсации

С Постановление № 55 от 30 март 2020 г. на Министерския съвет бяха обявени условията и редът за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение по схемата 60/40. Право на получаване на...

read more
Бизнес в условията на криза или извънредно положение

Бизнес в условията на криза или извънредно положение

Да управлявате бизнес в условията на криза или извънредно положение изисква вземане на бързи решения и гъвкавост.Всеки един търговец неизбежно е обвързан от няколко типа отношения: търговски отношения, трудови правоотношения, отношения с държавни органи. Вижте още:...

read more
Подлежащи на вписване обстоятелства в търговския регистър. Вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца.

Подлежащи на вписване обстоятелства в търговския регистър. Вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца.

Обстоятелствата, които се вписват в търговския регистър могат да бъдат променяни по решение на едноличния собственик на капитала или на общото събрание на дружеството. Тези изменения в обстоятелствата относно търговеца следва да се заявят в търговския регистър за...

read more
Регистрация на ООД / ЕООД. Как да регистрирам фирма?

Регистрация на ООД / ЕООД. Как да регистрирам фирма?

Виж още: Вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца в търговския регистър. Един от видовете търговски дружества е дружество с ограничена отговорност (ООД). То може да се образува от едно или няколко лица. ООД, образувано от едно лице се нарича...

read more
Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

Виж още: Вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца в търговския регистър. Едноличният търговец всъщност е физическо лице, което се е регистрирало като търговец. ЕТ осъществява дейността си в лично качество и не е отделен правен субект. Поради...

read more

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Искам да регистрирам еоод /еднолично дружество с ограничена отговорност/ или оод /дружество с ограничена отгоорност/. Как става регистрацията?

За регистрация на ЕООД/ООД е необходимо да бъдат изготвени редица документи. Затова е препоръчително да се обърнете към адвокат, който да Ви ги изготви и да ги представи пред Агенция по вписванията, Търговски регистър. Необходимо е да сте наясно какво ще е наименованието на дружеството (фирмата) и как ще бъде изписано на кирилица и на латински, какъв ще бъде предмета му на дейност, кой ще бъде управител на дружеството, колко ще бъде капиталът му и как ще бъде разпределен той по дялове.

Какво включва услугата "абонаментно правно обслужване"?

Абонаментно правно / юридическо обслужване по своята същност представлява адвокатска услуга, изразяваща се в оказване на текуща правна помощ на клиента /търговец, друго юридическо лице или частно лице/ по сключен договор за абонаментно правно обслужване, за което се дължи периодично заплащане. Услугата е комплексна и в повечето случаи включва предоставянето на няколкократно или многократно съдействие от адвоката за определен период от време (например всеки месец). Обемът и видът на оказваната правна помощ зависи от конкретните нужди на търговеца / лицето.

изготвяне на договори. какви видове договори съществуват и какви уговорки следва да се включват в тях?

Принципът за свобода при договарянето дава големи вариации в наименованието и предмета на договорите. Дори и да не знаете какъв договор конкретно Ви е нужен, след провеждане на консултация и обследване на желанията и интересите на клиента, ние предлагаме решение и изготвяме проект на договор. Първоначалният вариант подлежи на корекции до постигане на желания от страните по сделката ефект.

какво е правен анализ на търговско дружество (т.нар. legal due diligence)?

Правен (юридически) анализ на търговско дружество е комплекс от операции и действия по изследване и оценяване на дейността и конкретното състояние на търговеца. Правният анализ е от съществено значение за правилното функциониране на стопанската дейност и често се използва от инвеститорите при интерес от закупуване на определено предприятие. Нашата адвокатска кантора ползва услугите на икономисти и счетоводители за изготвяне на съвместна комплексна експертиза.

Колко струва абонаментното правно обслужване?

Цената за месечен абонамент за правно обслужване се определя в зависимост от обема и вида на предоставяната правна помощ. Индивидуална оферта може да получи всеки, след като наш адвокат се запознае с дейността, която развива лицето и какъв тип помощ му е необходима. Минималният адвокатски хонорар съгласно Наредбата за минимални възнаграждения за тази услуга е 400 лева месечно.

.

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.