Адвокатски услуги - Трудово право

Запази час за консултацияЗа нас

Кантората предлага адвокатски услуги в областта на Трудовото право

Казус, свързан с трудово право, е налице, когато:

Нашият адвокат по трудово право ще защити Вашите трудови права на работодатели или служители като съдейства:

Намаляване на работната заплата

Намаляване на работната заплата

Намаляване на работната заплата е често явление в практиката. Обикновено до редуциране на трудовите възнаграждения на работниците и служителите се прибягва по време на икономическа криза. Кой определя размера на работната заплата и как може да бъде изменен? Трудовото...

read more
Подаване на документи от работодател за изплащане на компенсации

Подаване на документи от работодател за изплащане на компенсации

С Постановление № 55 от 30 март 2020 г. на Министерския съвет бяха обявени условията и редът за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение по схемата 60/40. Право на получаване на...

read more
Трудовото право в условията на коронавирус

Трудовото право в условията на коронавирус

Нашият съвет: Не подписвайте никакви документи, които работодателят Ви предоставя във връзка с кризата и извънредното положение и които не разбирате. Това могат да бъдат документи за прекратяване или изменение на досегашния Ви трудов договор, които може да имат...

read more
Бизнес в условията на криза или извънредно положение

Бизнес в условията на криза или извънредно положение

Да управлявате бизнес в условията на криза или извънредно положение изисква вземане на бързи решения и гъвкавост.Всеки един търговец неизбежно е обвързан от няколко типа отношения: търговски отношения, трудови правоотношения, отношения с държавни органи. Вижте още:...

read more
Процедура по налагане на дисциплинарно наказание

Процедура по налагане на дисциплинарно наказание

Кога се налага дисциплинарно наказание и за какво? Как следва да протече законосъобразно една процедура по налагане на дисциплинарно наказание е съществен въпрос, който касае, и работодателя, и служителя. Това е така, тъй като при извършени нарушения в дисциплинарното...

read more
Какво трябва да съдържа един трудов договор?

Какво трябва да съдържа един трудов договор?

Какво трябва да съдържа един трудов договор или за какво трябва да внимаваме при неговото сключване е съществен въпрос, който вълнува и двете му страни – работодател и служителя.Задължително трудовият договор следва да съдържа следното: 1. Място на работа – това е...

read more
Неизплатена заплата. Как мога да я получа?

Неизплатена заплата. Как мога да я получа?

Срещу всеки положен труд работникът или служителят има право да получи съответното трудово възнаграждение. Размерът му се определя съгласно сключения трудов договор и съгласно действащите нормативни актове. Ако имате неполучена заплата и работодателят отказва да я...

read more
Незаконно уволнение

Незаконно уволнение

  Незаконно уволнение – Що е то? Незаконно уволнение е всяко прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя, при нарушаване разпоредбите на закона. Такова е например: дисциплинарното уволнение, при което: липсва извършено нарушение от страна на...

read more
Шефът няма право да глобява

Шефът няма право да глобява

Често срещан въпрос в практиката ни е: Шефът ми постоянно ме глобява със суми от 20, 50 или 100 лв., защото според него „нарушавам трудовата дисциплина”. Има ли законово основание да ми налага такива глоби? Отговорът на този въпрос се съдържа в чл. 272, ал. 1 от...

read more

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Работодателят не ми е превеждал заплата повече от три месеца, какво мога да направя?

Ако работите и не сте получавали заплата за един или повече месеци за Вас съществуват няколко възможности. На първо място можете да поискате от „Инспекция по труда“ да извърши проверка и да констатира има ли незаплатени възнаграждения за труд. Влезлите в сила задължителни предписания на органите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” до работодателя за изплащане на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения, са основание за издаване на Заповед за незабавно изпълнение и снабдяване с изпълнителен лист. Другата възможност е да се търсят сумите по съдебен път чрез образуване заповедно производство по чл.410 от ГПК или предявяване на искова молба с искане работодателят да бъде осъден да заплати дължимите възнаграждения. Давностният срок за търсене на дължимото трудово възнаграждение по съдебен път е 3 години от датата, на която е станало изискуемо. За успешно водене на такова дело е желателно да ползвате адвокатски услуги.

Забавянето на плащането на трудово възнаграждение от своя страна предпоставя правото на работника/служителя да подаде заявление до работодателя за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл.327, ал.1, т.2 от Кодекса на труда. Ако работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение, работникът може да прекрати трудовото правоотношение едностранно без предизвестие. За това не е нужно съгласието на работодателя, а е необходимо само да бъде уведомен писмено и трудовото правоотношение се счита за прекратено от тази дата.

Може ли устно да бъде прекратен трудов договор?

Прекратяването на трудовия договор трябва задължително да бъде извършено писмено. Освен това писменото изявление на работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение трябва да достигне до служителя. До момента на писменото прекратяване работодателят дължи плащане на трудово възнаграждение на работника. Не са малко случаите, когато работодател заявява устно  на своя служител, че прекратява трудовия договор с него и го предупреждава да не идва повече на работа от следващия ден. Ако след това предупреждение на работодателя не последва никакво писмено изявление до работника за прекратяване на трудовия му договор, то тези изявления не са от никакво правно значение и договорът не се счита за прекратен. Това е така, защото трудовото правоотношение се прекратява само писмено. В такива случаи работникът следва да се яви на работа и да иска да бъде допуснат до работното си място. Желателно е да води поне един свидетел, за да може ако не бъде допуснат до работното си място при бъдещ съдебен спор да може да докаже това обстоятелство. Желателно е още същият ден работникът писмено да заяви пред работодателя, че желае да бъде допуснат до работното си място. Работодателят дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето на незаконното му недопускане на работа.

Работодателят ме уволни дисциплинарно за нарушение, което не съм извършил. Как да се защитя?

Дисциплинарно наказание се налага след спазване от страна на работодателя на определена в закона процедура и при наличие на основание. Работодателят издава Заповед, с която налага дисциплинарно наказание „уволнение“. От момента на връчването й, уволнението може да се обжалва като незаконосъобразно в 2-месечен срок пред съда. Освен това може да се поиска от съда възстановяване на работа и изплащане на обезщетение за времето, през което сте останал без работа, но за не повече от 6 месеца. В такъв случай е добре да се консултирате с адвокат, който да Ви съдейства при изготвянето на Исковата молба до съда и да Ви представлява по вече образуваното дело.

Клаузите в Трудовия договор или разпоредбите на закона имат преимущество?

В трудовото законодателство, често законодателят използва т.нар.императивни разпоредби. Те са задължителни за изпълнение и нарушаването им води до санкции за нарушителя. Тези норми обикновено целят да защитят в случая по-слабата страна в трудовоправните отношения, а именно работика/служителя. Поради тази причина, в тези случаи, ако правата на работника/служителя са ограничени и/или нарушени в трудовия договор (например платеният годишен отпуск е само 8 дни, а съгласно закона се полагат минимум 20), то преимущество ще има закона. Но ако в трудовия договор се предвижда, че на работника/служителя му се полагат 28 дни платен годишен отпуск, то тогава приложение ще намери клаузата от договора.

работодателят ми предлага нов трудов договор на друга длъжност, но с изпитателен срок?

За съжаление често срещан случай в практиката е работодателят да предлага подписване на нов трудов договор със свой подчинен. Често работодателят използва този метод за прекратяване на трудовите правоотношения с работника/служителя, тъй като при наличие на изпитателен срок, има правото да уволнява без предизвестие и без да е налице причина или основание за това. Съветът ни е, ако не сте сигурни в намеренията на работодателя си да не се съгласявате да го подписвате или да преговаряте за условията в него.

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.