Виж още: Вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца в търговския регистър.

Един от видовете търговски дружества е дружество с ограничена отговорност (ООД). То може да се образува от едно или няколко лица. ООД, образувано от едно лице се нарича еднолично дружество с ограничена отговорност или ЕООД. При тази правна форма на упражняване на търговска дейност едноличният собственик на капитала или съдружниците, участващи в него са ограничено отговорни до размера на дяловата вноска в капитала на дружеството.

Регистрирай ЕООД бързо и лесно тук.

Регистрирай ООД бързо и лесно тук.

Разбира се, на първо място преди да се пристъпи към процедурата по регистрация, учредителите на ООД или ЕООД следва да решат под какво име ще фигурират в търговския регистър. Именно това наименование се нарича фирма, въпреки че неправилно сред обществото се използва за означаване на най-често срещаните форми на търговско дружество. С фирмата ще се титулувате и във всички договори, които сключвате и във всички документи, където присъства Вашето дружество.

След това е необходимо да се избере адресът на управление. Това е важно, тъй като всяка кореспонденция, изпратена до този адрес ще се счита за надлежно връчена. Това е официалният адрес на дружеството. Разбира се, започвайки търговска дейност всеки нов бизнесмен следва да е наясно и какъв ще бъде предметът му на дейност. Тук няма ограничения, като може да бъде извършвана всякаква търговска дейност, незабранена от закона.

Всеки учредител участва в дружеството като прави вноска в капитала в определен размер и притежава определен брой дялове от капитала. Размерът на капитала на ООД не може да бъде по-малък от 2 лева.

Управление на ООД / ЕООД

Като всяка друга корпорация ООД и ЕООД се управляват от своите органи. Това са общо събрание и управител (управители). Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят може да бъде един или няколко от съдружниците или всяко друго трето дееспособно лице. Когато управителите са няколко лица, тогава следва да се избере начина, по който те ще представляват търговското дружество. Не е задължително, но може да се предвиди и избирането на контрольор, който да следи за спазването на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание.

Разходите по регистрация на ЕООД / ООД, обикновено се състоят от: такса за регистрация към Агенция по вписванията, Търговски регистър при подаване по електронен път е 55 лева, нотариални такси за заверка на подпис – 6 лева за подпис, банкови такси за откриване на набирателна сметка и за депозиране на вноските в капитала. Минималното адвокатско възнаграждение е в размер на 300 лева, съгласно закона.

Потърсете съдействие от адвокат

Нашата адвокатска кантора разполага с опитни адвокати и специалисти (включително счетоводители), които ще Ви съдействат преди, по време и след регистрацията на ООД / ЕООД. За контакти: тел. +359878538646; имейл: office@advokatimik.bg

Политика за поверителност

4 + 14 =

Свързани теми

Промяна в адреса на фирма

Промяна в адреса на фирма

Често в практиката се случва да се стигне до промяна в седалището и адреса на управление на фирмата. Затова е добре да знаем защо е толкова важно да се направи тази стъпка. Кое е седалището и адресът на управление на търговеца? Седалището на търговеца съгласно закона...

Промяна в наименованието на търговеца (търговско дружество)

Промяна в наименованието на търговеца (търговско дружество)

Какво е фирма? Фирмата е наименованието на търговеца или търговското дружество, с което се легитимира пред партньори и клиенти. В практиката често обаче под “фирма” се разбира формата, под която се осъществява търговска дейност. Това именно показва, че името на всеки...

Наследяване на ЕТ

Наследяване на ЕТ

Наследява ли се ЕТ? Едноличният търговец, както знаем не е отделно юридическо лице. За да упражнява едно частно лице търговска дейност, то следва да се регистрира като търговец. Именно след вписването му в търговския регистър, то придобива и това свое качество. ЕТ е...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи