Преди да разгледаме процедурата по промяна на име е важно да знаем как се образува то. Принципът, по който се образуват имената на българските граждани, ще ни даде отговор и затова каква промяна на името е допустима съгласно закона и съдебната практика.

Избор на име на дете

Името на роден на територията на Република България български гражданин се състои от собствено, бащино и фамилно име.
Собственото име на всяко лице се избира от неговите родители. Тук няма ограничение при избора – родителите могат да изберат да кръстят детето си на свой близък, роднина, приятел или на световноизвестен артист. Може и да сътворят свое оригинално име. Единственото изискване на закона е то да не е осмиващо, опозоряващо, обществено неприемливо или несъвместимо с националната чест на българския народ. В този случай длъжностното лице по гражданското състояние има право да откаже вписването на името и да определи най-подходящото в случая.
Възможно е родителите да не постигнат съгласие помежду си и всеки да посочи име. В този случай длъжностното лице избира едно от тях, което счита, че е по-подходящо.
Ако не изберат нито едно име, то в този случай вписването на името се извършва служебно.
Бащиното име на всяко лице се образува от собственото име на бащата и се вписва с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето. Изключения от това правило се допускат, когато собственото име на бащата не позволява поставянето на тези окончания или те противоречат на семейните, етническите или религиозните традиции на родителите.
Фамилното име на всяко лице е фамилното или бащиното име на бащата с наставка -ов или -ев и окончание съобразно пола на детето, освен ако семейните, етническите или религиозните традиции на родителите налагат друго. При повече от едно дете в семейството, те трябва да са с еднакви фамилни имена.

Промяна на име по административен път

Промяна на име по административен ред се извършва само в изрично определените от закон случаи. Така например при сключване на граждански брак всеки от съпрузите може да избере дали да приеме фамилното име на съпруга си или да го добави към своето.
Друг случай, при който се допуска промяната да се извърши по облекчен ред е когато имената на българските граждани са били променени принудително. Правото на българските граждани, да възстановят своите предишни имена, се осъществява пред длъжностното лице по гражданското състояние.
В този случай е необходимо да се изготви писмено заявление, което да се подпише и завери пред нотариус. То се представя пред длъжностното лице по гражданското състояние. В случай, че то откаже да възстанови имената, решението му подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дело за промяна на име

Към настоящия момент промяната на име се осъществява в общия случай по съдебен ред. Това е така, тъй като името е основен индивидуализиращ белег на всяко лице и правото на промяна възниква само при определени основания.

Промяната на собствено, бащино или фамилно име се допуска от съда, когато то е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо. Промяна на име е възможна и в случаите, когато важни обстоятелства налагат това.

В закона не са посочени какви обстоятелства трябва да се преценяват като важни, за да се допусне промяна на името. Такива обстоятелства ще бъдат тези, които са направили лично и обществено неудобно и неподходящо за молителя носеното на името.

Няма ограничение кои от имената могат да се променят. Може да се промени само едното име, но могат да се променят и всички. Важно е обаче да са налице основанията за промяна за всяко едно име, за да се допусне от съда.

Промяната на имената се допуска по изключение. Обстоятелството, че едно лице не харесва своите имена не е важно по смисъла на закона и съгласно утвърдената съдебна практика. Поради това ако харесвате едно име повече от собственото си, това не е основание да се промени то. Но ако се представяте навсякъде сред обществото с харесваното от Вас име и всички започнат да се обръщат към Вас с това име, то Вие вече се идентифицирате с него. В този случай съдът би следвало да уважи Вашето искане, поради наличие на важно обстоятелство за промяната на име.

С исканата промяна на име съдът следва да установи дали не се преследват користни или други неправомерни подбуди или цели.

Ако пък сте известен в обществото с псевдоним, то можете да искате от съда да го прибавите към Вашите имена. Това става по реда на промяната на име. Т.е. образува се съдебно дело за промяна на име, което приключва със съдебно решение, с което се променя то или се отказва исканата промяна.

В случай, че съдът откаже да промени съответно име, то в този случай имате право да подадете жалба.

Побългаряване на име

В случай, че сте придобил българско гражданство или сте го възстановили, законът Ви дава право да побългарите своето име. Така бихте могли да бъдете по-лесно възприет в обществото и да се социализирате по-бързо. Не на последно място, когато попълвате и подавате документи или работите с администрация, ще бъдат избегнати грешки и спестени неудобства при диктуването на името и изписването му.

Немалко са случаите, при които при придобиване на българско гражданство, лицата се записват буквално както са записани по документи без да се съобразява произношението на имената. Само по себе си това представлява важно обстоятелство, което налага промяната на име. Още повече, че така изписано името става неудобно за ползване, а и често е обществено неприемливо или осмиващо.

Политика за поверителност

13 + 10 =

Избор на име

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи