Какво е фирма?

Фирмата е наименованието на търговеца или търговското дружество, с което се легитимира пред партньори и клиенти. В практиката често обаче под “фирма” се разбира формата, под която се осъществява търговска дейност. Това именно показва, че името на всеки един търговец, независимо дали е ЕТ, ЕООД, ООД, АД или друго, е най-важният белег, който го отличава от всички останали конкуренти.

Възможна ли е промяна на фирмата (наименованието на търговеца)?

 Промяна на името на фирма е възможна по всяко едно време и независимо от причините за това. Единственото условие е да се спазят изискванията на закона и да се избере уникално наименование. Така например не може да бъдат заличавани имената на ЕТ или неограничено отговорния съдружник в СД, тъй като тяхното присъствие във фирмата е нормативно изискване. Така за да се впише в търговския регистър промяната на наименованието на фирмата е редно да се спазят специфичните изисквания за всяко едно търговско дружество. По-долу ще разгледаме и тях.

Смяна на фирма на ЕТ

Съгласно търговския закон фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото. Няма ограничения какви други добавки ще съдържа наименованието на ЕТ, но е важно при смяната на името му да се спази изискването за съдържание.

Какви документи са необходими? Необходимо е да се подаде заявление за промяна на фирмата на ЕТ, да се представи доказателство за внесена държавна такса, както и да се изготвят и представят други документи, изискващи се по закон, съобразно конкретния случай – декларация, договор, пълномощно, удостоверение за наследници и други.

Промяна на фирма на ЕООД/ООД

При дружеството с ограничена отговорност имаме голяма свобода при определяне на неговото наименование. И все пак следва да се спазват някои логични и общоприети правила. Името на ООД не следва да е съставено от нечетливи символи, да съдържа обидни думи и квалификации, да е обществено неприемливо или да въвежда в заблуждение. Освен това не може да бъде идентично или сходно с друга, вече регистрирана фирма.

Документите, които се изискват за вписване на новото име на фирмата обикновено са следните: заявление до търговския регистър, решение на общото събрание за промяна на фирмата, нов дружествен договор/ учредителен акт, необходимите декларации, документ за внесена държавна такса и други, съобразно конкретния случай – покана за свикване на общо събрание, пълномощно.

Смяна на фирма на АД

Тук единственото изискване е във фирмата да се съдържа означението на правната форма, а именно “акционерно дружество” или съкращението “АД”. Разбира се важат и общите правила за обществено приемливо наименование, което не въвежда в заблуждение и което не е идентично или сходно с друга регистрирана фирма.

За да се впише промяната в търговския регистър следва да се изготвят и представят набор от документи като: заявление, доказателство за платена държавна такса, протокол от проведено ОС, нов Устав, покана за свикване на ОС, Списък на присъстващите, пълномощно, декларации и други, съобразно конкретния случай.

За да направите промяна във фирмата на ЕТ или друго търговско дружество(ЕООД, ООД, СД, КД, КДА, АД), можете да се обърнете към нашата адвокатска кантора, която ще изготви необходимите документи и ще ги подаде от Ваше име пред Агенция по вписванията, търговски регистър. За контакти: тел.0878538646 email: office@advokatimik.bg . Последвайте ни и на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK 

Политика за поверителност

15 + 14 =

Свързани теми

Формален брак. Последици от сключването на брак

Формален брак. Последици от сключването на брак

Независимо как ще го наречете - формален брак или по друг начин, съществуването му има своите последици. Добре е преди да се пристъпи към неговото слючване да се информирате за имуществените и неимуществените му ефекти и да предприемете необходимите действия по защита...

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Когато двама души встъпят в брак, то от момента на сключването му помежду им възникват особени имуществени отношения. Поради това Семейният кодекс от 2009 г. дава право на съпрузите на избор на режим на съпружеска имуществена общност. В закона няма срок, в който може...

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител на търговско дружество може да бъде извършено при вземане на решение за това от компетентния му орган. Понякога вписването на управител е условие за съществуването му, ако дружеството е останало без такъв. Така например: единственият...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи