Често в практиката се случва да се стигне до промяна в седалището и адреса на управление на фирмата. Затова е добре да знаем защо е толкова важно да се направи тази стъпка.

Кое е седалището и адресът на управление на търговеца?

Седалището на търговеца съгласно закона е населеното място, където се намира управлението на дейността му. Адресът пък е адресът на управление на дейността му.

Какво е значението на седалището и адресът на фирмата?

В своята търговска кореспонденция и на интернет страницата си, всяка фирма е длъжна да посочва седалището и адресът си на управление.

Тяхната промяна следва да бъде заявена в търговския регистър, тъй като вписването има оповестително действие спрямо трети лица. Така всяка една институция, държавен орган, потребител или партньор от момента на вписването на новия адрес ще следва да изпраща кореспонденцията си на него.

Освен това седалището на фирмата е важно и доколкото това има съществено значение при определяне на компетентните административни органи, обслужващи фирмата, както и определяне на местно компетентния съд при завеждане на дело от и срещу фирмата.

Адрес на управление на клон на търговско дружество

Когато пък един търговец притежава няколко адреса за управление в страната в различни населени места, същият може да открие клон извън седалището му. За целта клонът следва да бъде вписан в търговския регистър. Така съгласно търговския закон в случай на спорове, произтичащи от преки отношения с клон, исковете срещу него могат да се предявяват срещу търговеца и по седалището на клона. Така местно компетентният съд в този случай е алтернативно съдът по седалището на търговеца или съдът по седалището на клона.

Промяна на адреса на управление на едноличния търговец

Смяната на седалището и адреса на управление на ЕТ става след подаване на заявление до ТР, в което се попълва новия адрес. Към заявлението се подава декларация по чл.13, ал.4 и ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ, пълномощно и доказателство за внесена държавна такса. Ние подаваме заявлението по електронен път, което спестява 50 % от дължимата такса към Агенция по вписванията.

Вписване на нов адрес на ЕООД/ООД в ТР

За целта е необходимо да се изготвят няколко документа, които да се приложат към заявлението, като нов учредителен акт/дружествен договор, решение за промяна на седалището и адрес на фирмата, покана за свикване на ОС, декларации, пълномощно, вносна бележка за платената такса.

Вписване на адрес на АД или друг търговец

Във всеки случай, независимо от правната форма на търговеца е необходимо да бъде взето решение от компетентния орган на дружеството. Съответно към заявлението се представят доказателства за взетото решение, новия устав/дружествен договор, декларации и други документи, взависимост от конкретния случай и от особеностите на устава/дружествения договор. Дължи се и държавна такса за промяна в обстоятелствата.

Нашата адвокатска кантора има опит в изготвянето на документи и вписването на промени по партидата на всякакъв вид търговци и други юридически лица. Ако желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас на тел.0878538646; email: office@advokatimik.bg , както и да използвате формата за контакт по-долу. Последвайте ни на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK 

Политика за поверителност

2 + 8 =

Свързани теми

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител на търговско дружество може да бъде извършено при вземане на решение за това от компетентния му орган. Понякога вписването на управител е условие за съществуването му, ако дружеството е останало без такъв. Така например: единственият...

Промяна в наименованието на търговеца (търговско дружество)

Промяна в наименованието на търговеца (търговско дружество)

Какво е фирма? Фирмата е наименованието на търговеца или търговското дружество, с което се легитимира пред партньори и клиенти. В практиката често обаче под “фирма” се разбира формата, под която се осъществява търговска дейност. Това именно показва, че името на всеки...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *