Кога се налага дисциплинарно наказание и за какво?

Как следва да протече законосъобразно една процедура по налагане на дисциплинарно наказание е съществен въпрос, който касае, и работодателя, и служителя. Това е така, тъй като при извършени нарушения в дисциплинарното производство за служителя възниква правото да обжалва незаконосъобразно наложеното му наказание. Това за работодателя е от значение, доколкото едно наложено не по установения ред дисциплинарно наказание, може да бъде отменено от съда. Като резултат за работодателя възникват допълнителни разходи по съдебни разноски и дори по заплащане на обезщетение на служителя.
Затова нашият съвет е да се консултирате и ако е необходимо да потърсите съдействие от адвокат, който да защити своевременно Вашите права и законни интереси.
Дисциплинарно наказание се налага при виновно неизпълнение на трудовите задължения от страна на работника или служителя. То следва да е предвидено в закона, да е подходящо и да е определено от компетентно лице по установения ред.

Видове дисциплинарни наказания

Дисциплинарните наказания биват 3 вида: забележка, предупреждение за уволнение и уволнение. При извършено нарушение, служителят може да бъде наказан само веднъж от работодателя и само с едно от посочените наказания. Това означава, че не може работодателят да Ви наложи едновременно или последователно две или повече наказания. Например: забележка и уволнение. Какво наказание ще наложи работодателят зависи от тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, какво и поведението на работника или служителя.

Видове нарушения на трудовата дисциплина

В закона неизчерпателно са изброени нарушенията, които се санкционират от работодателя. Например: неспазване на работното време; отсъствие от работа; неуплътняване на работното време; явяване на работа в нетрезвено или друго състояние, което прави служителя негоден за работа; неизпълнение на задълженията на работника/служителя, неспазване на вътрешните правила в предприятието, неизпълнение на заповедите на работодателя.

Дисциплинарно уволнение

Изрично законодателят е посочил в кои случаи може да се наложи най-тежкото наказание – уволнение. Например при:

 

– три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от които не по-малко от 1 час;
– неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
– системни нарушения на трудовата дисциплина;
– злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него сведения;
– ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
– участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват направените разходи в пълен размер;
– други тежки нарушения на трудовата дисциплина.

Кой налага дисциплинарните наказания?

Във всеки случай това е работодателят или определено от него длъжностно лице с ръководни функции.

Как се налага дисциплинарното наказание?

След като събере достатъчно данни за извършено неизпълнение на трудовите задължения на своя служител, работодателят следва да открие дисциплинарно производство, в което да изслуша или да събере писмени обяснения от самия служител. Едва след като го направи би могъл да наложи дисциплинарно наказание (включително дисциплинарно уволнение). Това обаче не може да стане по-късно от 2 месеца от узнаване за извършеното нарушение или 1 година след извършването му.
Дисциплинарното наказание се налага чрез издаване на нарочна Заповед. Тя следва да съдържа, предвидените в закона реквизити, за да бъде законосъобразна. След като бъде изготвена, тя следва да бъде сведена до знанието на провинилия се служител, като му се връчи лично срещу подпис или при невъзможност – с препоръчано писмо с обратна разписка. Моментът на връчването или получаването на Заповедта е важен, тъй като от този момент се счита, че наказанието е наложено и възниква правото на служителя да го обжалва.
Ако желаете съдействие от адвокат можете да си запишете час на тел.: 0878538646, на имейл: office@advokatimik.bg, чрез формата по-долу или чрез бутона „резервирайте сега“ на фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/advokatiMiK/. 

Политика за поверителност

3 + 10 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.