Един от начините да станете собственик на недвижим имот е чрез придобиване на имот по давност. Тази възможност е предвидена в Закона за собствеността и е широко приложима в практиката.

Придобиване на имот по давност – определение

Когато едно или повече лица са владели непрекъснато и необезпокоявано един имот през определен от закона срок (5 или 10 години), съгласно закона те придобиват собствеността върху него.

Условия за придобиване на имот по давност чрез добросъвестно владение

– имотът да е придобит въз основа на акт, годен да направи владелеца собственик – масово обикновено става въпрос за нотариален акт;

– актът, въз основа на който се титулува като собственик да страда от порок. Такъв е налице, когато праводателят (продавачът) не е бил собственик към момента на прехвърлянето на имота или предписаната от закона форма на прехвърлителния акт е опорочена;

– незнание от страна на владелеца за наличието на недостатъци в прехвърлителния акт;

– непрекъснато и необезпокоявано фактическо владение върху имота в продължение на 5 години.

Условия за придобиване на имот по давност чрез недобросъвестно владение

– намерение у владелеца да държи вещта като своя;

– осъществяване на намерението и установяване на трайно владение върху имота;

– да не владее имота по силата на договор или друго основание;

– фактическата власт върху недвижимата вещ може да бъде осъществявана лично от владелеца или чрез друго трето лице, което владее от негово име (въз основа на договор);

– владението да е осъществено непрекъснато и необезпокоявано в продължение на 10 години. Възможно е да се присъедини владението на наследодателя, но владението следва да бъде продължено от наследника.

Как се установява факта на придобиване на имот по давност?

Начините, за да се сдобиете с титул за собствеността са два. Те се развиват под формата съответно на нотариално или съдебно производство.

Издаване на констативен нотариален акт

Тъй като действително владелецът не разполага с документ за собственост, той може да се сдобие с такъв като подаде молба до нотариуса за извършване на обстоятелствена проверка, като представи доказателства за своето владение, включително като посочи трима свидетели по възможност съседи на имота. Те следва да заявят пред нотариуса кой ползва имота, предмет на проверката и от кога. След като направи проверка на фактите и обстоятелствата съответно нотариусът издава констативен нотариален акт за придобиване на имот по давност или отказва да издаде такъв.

Позоваване на придобиване по давност пред съда

Независимо дали владелецът е ищец или ответник по образувано съдебно дело, той може да се позове пред съда за изтекла придобивна давност. В производството ще следва да докаже, че е придобил процесния имот по давност. При установяване на този факт, съдебното решение, с което се признава придобиването по давност на имота представлява документ, с който досегашният владелец ще се титулува вече като собственик.

Ние от адвокатска кантора “Колчакова” имаме богат опит в разрешаването на казуси, свързани с придобиването на имот по давност. За записване на час за консултация или друго съдействие, можете да се свържете чрез формата по-долу, на тел. 0878538646 или на имейл: office@advokatimik.bg

Политика за поверителност

1 + 12 =

придобиване по давност

Свързани теми

Наследяване на ЕТ

Наследяване на ЕТ

Наследява ли се ЕТ? Едноличният търговец, както знаем не е отделно юридическо лице. За да упражнява едно частно лице търговска дейност, то следва да се регистрира като търговец. Именно след вписването му в търговския регистър, то придобива и това свое качество. ЕТ е...

Наследяване на ЕООД

Наследяване на ЕООД

1.Съгласно Търговския закон може да се наследява единствено дружествения дял, притежаван от едноличния собственик на капитала на ЕООД.
2.Не се наследява самото ЕООД и търговската дейност на същото не може да се продължи автоматично от наследниците.
3.За да се продължи дейността на ЕООД е необходимо да се заяви желанието на наследниците затова. Срокът е 3 месеца от откриване на наследството (настъпването на смъртта).

Рискове при отсрочване на кредит. Сключване на договор за безлихвен кредит.

Рискове при отсрочване на кредит. Сключване на договор за безлихвен кредит.

Сигурно повечето от Вас са благодарни за получената “помощ”, защото са закърпили положението временно. Знайте обаче, че отсрочването на кредити и получаването на безлихвен такъв крие също рискове и е необходимо да им се обърне внимание.

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи