Предварителен договор за покупка на имот – Що е то? Съдържание на предварителния договор

В практиката се е наложило, че едва ли не преди изповядване на сделка за покупка / продажба на имот пред нотариус, следва да се сключи и предварителен договор за покупка на имот. Последният в никакъв случай не е задължителен и не е условие за сключване на окончателния договор за покупко-продажба на недвижим имот. По-скоро с него се цели да се уговорят параметрите по бъдещата сделка и да се гарантира сключването й пред нотариус.

Съдържание на предварителния договор за покупка на имот

По съществото си предварителният договор за покупка на имот представлява обещание на страните да сключат такъв в изискуемата нотариална форма. Законът за задълженията и договорите изисква да се сключи в обикновена писмена форма и да съдържа уговорки относно съществените условия на окончателния договор. Например задължително е да са ясни страните по сделката, кои са продавачите и купувачите, кой имот ще е предмет на сделката, каква ще е продажната цена и как ще се плаща тя.

Всички други уговорки в предварителния договор не са съществени и могат да бъдат уговаряни по желание между страните.

Така например обикновено се уговаря точното време и място на изповядване на сделката, което дава допълнително спокойствие за продавача / купувача. Важно е разбира се да се уговорят правата и задълженията на страните. Например задължението на продавача да се снабди и да представи пред нотариуса всички необходими за изповядване на сделката документи, включително и удостоверение за липса/наличие на тежести върху имота, предмет на сделката, е от първостепенно значение за сключването на договора. Прието е в практиката, но в никакъв случай не е задължително, да се уговаря и задатък (обикновено около 10 % ) от продажната цена, като гаранция, че сделката ще бъде сключена.

Съдържанието на предварителния договор за покупка/продажба на имот може да варира според конкретния случай и конкретните обстоятелства около сделката. Но винаги следва да се цели пълното и детайлно уреждане на отношенията между страните по повод бъдещата сделка. Така се гарантира до голяма степен изпълнението на задълженията по него и сключването на окончателната сделка пред нотариуса.

Понякога, въпреки че е озаглавен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, той може да инкорпорира в себе си друг договор, какъвто е договорът е изработка. В практиката често се среща този тип смесен договор, особено когато става въпрос за покупка на имот „на зелено“ или „в строеж“. Тогава следва още в по-голяма степен да се гарантират правата на двете страни, за да се прехвърли собствеността върху имота на новия собственик, във вида в който го е поискал и в същото време продавача/строител да получи своето възнаграждение/продажна цена.

Рискове при несключване на предварителен договор за покупка на имот

В случай, че не се сключи предварителен договор за покупка на имот, бъдещият купувач рискува продавачът да продължи да предлага имота си на всяко трето лице и да се договаря с тях. Възможно е и продавачът в крайна сметка да продаде имота си на друго лице или пък в един момент да се откаже въобще да продава собствеността си.

От друга страна за продавача съществува риск ако не сключи предварителен договор за продажба на имот, бъдещата сделка с купувача да се отлага във времето и съответно той да е изправен пред несигурността кога би могъл да получи продажната цена за имота си. Също при промяна в пазарните условия рискува в крайна сметка първоначалната уговорка за получаване на по-висока цена да се измени и той да получи по-ниска такава.

Неспазване на задължението за сключване на предварителен договор за покупка на имот. Защита на другата страна

Добре е в самия предварителен договор за покупка / продажба на имот да бъдат разписани последствията и отговорността, която носи всяка страна при неизпълнение на клаузите му, включително тези в случай, че не се яви в деня на изповядване на сделката. Така например е добре да бъде описано, че изправната страна има правото да получи неустойка при неспазване на задълженията по договора. Добре е също да са ясно разписани и правото на разваляне на договора и правото на изправната страна да предяви иск пред съда за обявяване на предварителния договор за окончателен.

В случай, че продавачът или купувачът не се яви при изповядване на сделката, другата страна може да изиска от нотариуса да издаде констативен протокол за това обстоятелство, както и за готовността му да сключи договора. Този констативен акт е важно доказателство, което впоследствие ще послужи за защитата на изправната страна. След това пред нея има две възможности. Първата е да развали договора, ако вече не желае и няма интерес от сключването на сделката. А другата възможност е да образува съдебно дело за обявяване на предварителния договор за окончателен. При положително развитие, съдебното решение ще замести нотариалният акт и правото на собственост върху имота ще се прехвърли върху новия собственик.

Политика за поверителност

4 + 6 =

Свързани теми

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *