Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация?

Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец фактури. Отговорът може да наречем “условно положителен”. По-долу ще прочетете как се постига така мечтаното прекратяване на отношенията с Топлофикация що се отнася до сграда-етажна собственост и спиране на плащанията за сградна инсталация, подгряване на вода и за дялово разпределение.

Приложимо законодателство

Съгласно чл.153, ал.1 от Закона за енергетиката всички собственици и титуляри на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, са клиенти на топлинна енергия и са длъжни да монтират средства за дялово разпределение по чл. 140, ал. 1, т. 2 на отоплителните тела в имотите си и да заплащат цена за топлинна енергия при условията и по реда, определени в съответната наредба по чл. 36, ал. 3.

Клиентите в сграда – етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават клиенти на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата.

Видимо е, че към настоящия момент съгласно закона не е възможно който и да е от собствениците на самостоятелен обект в сграда (апартамент, ателие, магазин, гараж или др.) да се откаже от услугите на Топлофикация самостоятелно и да не заплаща топлоенергия. Дори и да не ползва трайно отопление в имота си, собственикът или ползвателят дължи заплащане поне на “такса сградна инсталация” и “дялово разпределение”.

Прекратяване на топлоснабдяването

Съгласно чл.153, ал.2 от ЗЕ  когато собствениците, притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост, присъединени към абонатна станция или към нейно самостоятелно отклонение, не желаят да бъдат клиенти на топлинна енергия за отопление и/или за горещо водоснабдяване, те са длъжни да декларират писмено това пред топлопреносното предприятие и да поискат прекратяване на топлоснабдяването за отопление и/или горещо водоснабдяване от тази абонатна станция или от нейното самостоятелно отклонение.

Каква е процедурата по прекратяване на топлоснабдяването?

Както по-горе написахме страна по договора за доставка на топлоенергия са всички собственици и ползватели на самостоятелни обекти в етажната собственост. Поради това, спазвайки законът за управление на етажната собственост, следва да се вземе решение за прекратяване на топлоснабдяването – то може да бъде изцяло или частично прекратено – само за отопление, или само за водоснабдяване.

Законът поставя изискване решението да бъде взето с квалифицирано мнозинство от собствениците, притежаващи повече от 2/3 идеални части от етажната собственост.

Процедурата е строго формална и следва да бъде спазена с оглед избягване на отказ от страна на Топлофикация да прекрати топлоснабдяването или някой от собствениците да атакува решението на етажната собственост като незаконосъобразно.

Какви документи са необходими?

На първо място следва да бъде отправена покана за свикване на общо събрание на етажната собственост съобразно изискванията на ЗУЕС, както и да бъде изготвен протокол за поставянето на поканата.

Следва изготвяне на Протокол от проведеното общо събрание и взетите решения относно прекратяване на топлоснабдяването, както и Декларации от собствениците, че не желаят да бъдат клиенти на топлинна енергия за отопление и/или горещо водоснабдяване.

И накрая в случай на взето решение с необходимото мнозинство се изготвя и подава искане до топлопреносното дружество за прекратяване на топлоснабдяването съобразно волята на ОС на етажната собственост.

По закон топлопреносното предприятие е длъжно да извърши исканото прекратяване по ал. 2 в срок до 15 дни след постъпване на заявлението.

В случай, че желаете изготвяне на документите, посочени по-горе и съдействие в процедурата по преустановяване на топлоподаването във Вашата сграда, можете да се свържете с адв. Колчакова на тел.0878538646, e-mail: office@advokatimik.bg или чрез формата за контакт по-долу.

Можете да ни последвате и на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK 

Политика за поверителност

13 + 5 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Защита при глоба за превишена скорост

Защита при глоба за превишена скорост

Обжалване на акт за превишена скорост Можете да прочетете повече тук: Глоби при превишена скорост Законът дава два типа защита при наложена глоба за превишена скорост - в административно наказателното производство и съдебна защита. Първата е правото на възражение,...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.