Адвокатски услуги - Облигационно право

Запази час за консултацияЗа нас

Кантората предлага адвокатски услуги в областта на Облигационното право

Казус, свързан с облигационно право, е налице, когато:

  • сте в договорни отношения и другата страна не си изпълнява задълженията по сключения договор;
  • имате вземане спрямо трето лице;
  • следва да се върне всичко дадено по един обявен за нищожен или унищожен договор;
  • ви е причинена имуществена или неимуществена вреда;
  • сте предприели чужда работа без пълномощие.
Унищожаване на договор, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия

Унищожаване на договор, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия

Какво представлява унищожаването на договор, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия? Този договор като всеки друг представлява съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. За разлика от другите...

read more
Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

read more
Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

read more
Договор за наем

Договор за наем

Договорът за наем е един от най-често сключваните в днешно време договори. От една страна той е важен за наемодателя / собственика на имота или вещта с оглед опазването на отдаденото имущество, ползването му съгласно указаното в договора предназначение и начин и...

read more
Договор за дарение

Договор за дарение

Договорът за дарение е един от най-популярните договори. Съгласно закона чрез него дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. За разлика от продажбата, при дарението срещу даденото не се заплаща цена. Дареният не дължи и нещо друго...

read more
Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

read more
Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

read more
Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

read more
Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

read more
Бърз кредит – Какви са рисковете?

Бърз кредит – Какви са рисковете?

Все по-популярни у нас стават т.нар. “бързи кредити”. Опростеното кандидатстване за кредит и бързото му и лесно отпускане го прави примамлив за всеки, който се нуждае от пари. Лесното и бързо отпускане на кредита, обаче, контрастира с трудното му погасяване. Причината...

read more

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Кога изтича давностният срок на едно задължение?

Когато става въпрос за граждански отношения, следва да се знае, че общата погасителна давност е 5 години. Този срок обаче започва да тече от момента, в който задължението е станало изискуемо и при определени условия спира да тече или се прекъсва. Трудовото възнаграждение, обезщетенията и неустойките от неизпълнен договор и вземанията за наем, за лихви и други периодични плащания се погасяват след изтичане на 3-годишен срок. Кога изтича давностният срок е въпрос на конкретна преценка за всеки отделен случай.

Имам сключен договор за наем на жилище, но наемателят не си плаща месечния наем, както и разходите за ток, вода и парно. Какво да направя?

След като е изтекъл срокът, в който задълженията по сключения договор е следвало да бъдат изпълнени, и наемателят няма намерение да Ви заплати доброволно дължимите суми, Вие можете да потърсите съдействие от съда. В случая за Вас възниква правен интерес да заведете дело срещу наемателя, в което да се иска да бъде осъден да заплати дължимата наемна цена и консумативните разходи, заедно с изтеклите лихви. Друг възможен вариант е: да се иска отново от съда издаване на заповед за изпълнение. След снабдяване с влязло в сила решение или заповед за изпълнение, може да се пристъпи към принудително събиране на вземанията по сключения договор за наем. Разбира се, след като наемателят Ви е некоректен, Вие можете да искате разваляне на сключения договор за наем, поради неизпълнение от негова страна, както и да поискате наетото жилище да бъде опразнено.

Сключих предварителен договор за покупка/продажба на недвижим имот, но продавачът/купувачът не желае да сключим окончателен договор. Какво да направя?

В този случай, имате право да заведете иск пред съда, с който да искате да се обяви за окончателен сключеният между страните предварителен договор. Следва да се докаже правото на собственост на продавача, както и дали са налице другите предпоставки за прехвърлянето на имота, предмет на сделката. Влязлото в сила съдебно решение замества окончателният договор. В случай, че ищецът следва да изпълни задължение по договора, съдът постановява в двуседмичен срок от влизането в сила на решението да го изпълни, в противен случай, другата страна има правото да иска обезсилване на съдебното решение.

Заварих отново на сутринта автомобила си със спукани гуми и счупени огледала и стъкла. Имам свидетел, който е видял случилото се през нощта и може да посочи извършителя.

Имате право да предявите иск срещу лицето, което Ви е причинило имуществени и неимуществени вреди, пред съда, като искате да бъде осъдено да Ви заплати обезщетение и да покрие съдебните разноски, които сте направили в хода на делото. Отделно можете да подадете сигнал до прокуратурата за извършено престъпление, доколкото в случая е налице престъпление от общ характер, а именно повреждане на чуждо движимо имущество. Наказанието за такова престъпление е до 5 години лишаване от свобода. Освен това деянието може да се квалифицира и като хулиганство, за което също са предвидени административни санкции или носене на наказателна отговорност.

Колата ми попадна в дупка в асфалта и се счупи, какво мога да направя и кой ще ми покрие разноските?

Ако автомобилът Ви се счупи заради дупки или други неизправности по пътя и нямате застраховка „Автокаско”, може да заведете иск срещу собственика на пътя или от задълженото да поддържа и ремонтира пътя лице за заплащане на причинените Ви имуществени и неимуществени вреди (само при наличие на такива), включително сторените от Вас разноски по ремонта на автомобила. Много важно е веднага след инцидента да извикате КАТ, за да съставят протокол за ПТП. В протокола е добре да бъде отбелязано, че катастрофата е причинена по вина на собственика на пътя. Пътищата и тротоарите са собственост на съответната община, на чиято територия се намират, или на Агенция „Пътна инфраструктура“, която се грижи за републиканските пътища. Всеки пострадал има право да ги съди за заплащане на обезщетение за претърпените имуществени вреди и ако са налице неимуществени такива. За доказване на иска могат да помогнат още снимки от момента на инцидента, показания на свидетели и фактури от автосервизи. За успешното водене на дело за присъждане на обезщетение за причинени вреди е желателно да ползвате съдействие от адвокат, който да изготви исковата молба и да Ви представлява пред съда.

Дадох пари на заем, отказват да ми ги върнат, какво да правя?

Много често хората се съгласяват да дадат пари назаем на свои близки и приятели, на доверие, без да имат документ за предаване на сумата или свидетели. В последствие близкият отказва да върне заетите пари. Ако решите да давате пари на заем на някого, дори и да Ви е много близък приятел, желателно е да Ви даде разписка или да сключите договор за заем. Това е необходимо, ако се стигне до спор и съдебен процес, за да може да докажете, че има сключен договор за заем и размера на сумата, която сте дали. Законът дава възможност и допуска договори за заем за суми до 5000 лева да се доказват и със свидетелски показания. Ако сумата, която давате в заем, бъде преведена по банков път, задължително следва да се посочи като основание за превода – договор за заем или заем. Платежното нареждане за превода на сумата може да се ползва като доказателство при евентуален съдебен спор. Желателно е преди да предприемете такива стъпки и дадете пари в заем, да се консултирате с адвокат с оглед на по-добра защита на Вашите интереси.

Наемателят отказва да напусне имота ми. Какви са правата ми и мога ли да го изгоня?

Чести са случаите, когато срокът на договора за наем е изтекъл или е бил прекратен, но наемателят отказва доброволно да напусне и освободи имота. Много важно е да се знае, че собственикът в такива случаи няма право да изгони наемателя. В противен случай, ако го изгони ще носи наказателна отговорност за извършени самоуправни действия, което е престъпление съгласно нашето законодателство. За да може да се защити собственика, законът предвижда една друга възможност – предявяване на иск за опразване на наето помещение. Всеки собственик има право да иска от съда да осъди наемателя да освободи наетото помещение, като производството в съда е специално – бързо. При бързото производство делото се насрочва и разглежда в по-кратки срокове. След като съдът се произнесе с решение, ако наемателят доброволно не напусне имота, може да бъде изгонен принудително със съдействието на съдебен изпълнител и органите на МВР. Разноските, които е направил собственика по водене на делото се възлагат на наемателя и той следва да ги възстанови на собственика.

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.