Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното.

Пример за непозволено увреждане са случаи, при които едно лице причинява вреди на друго лице или на неговото имуществото.  Така също е възможно от една вещ, собственост на определено лице, да настъпят вреди за другиго. Непозволено увреждане имаме и при ПТП, при което е причинена телесна повреда, във връзка с която лицето търпи вреди. Например: провежда лечение, не изпълнява задълженията си по сключения трудов / граждански договор, или е трудоустроено.

Лицето може да претърпи и морални вреди. Във всички тези случаи, когато е налице причиняване на имуществени или неимуществени вреди, имаме непозволено увреждане.  Важно е , обаче, между лицето, което причинява вреда и това, което е увредено, да не съществува договорна връзка.  Иначе казано вредите не следва да настъпят във връзка с изпълнение на договор.

Най-отличителен негов признак е, че причинителят/извършителят на деликта, на вредата дължи имуществена отговорност под формата на изплащане на парично обезщетение. В определени случаи се дължи и поправяне на вредите от това негово поведение.

Непозволеното увреждане се различава от престъплението по това, че не е предвидено в наказателния кодекс и не е съставомерно. То не се характеризира с толкова висока степен на обществена опасност, а е едно гражданско правонарушение. Въпреки това може да се търси гражданска отговорност за причинени вреди в резултат на престъпно деяние /убийство, кражба, присвояване, измама/.

Политика за поверителност

5 + 2 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи