Наследява ли се ЕТ?

Едноличният търговец, както знаем не е отделно юридическо лице. За да упражнява едно частно лице търговска дейност, то следва да се регистрира като търговец. Именно след вписването му в търговския регистър, то придобива и това свое качество. ЕТ е физическо лице, за което след настъпване на смъртта му се открива наследството. По-долу ще разгледаме спецификите, които предвижда търговския закон в случай на настъпила смърт на едноличен търговец.

Виж още: Как се регистрира ЕТ? и Как се вписват промени в търговския регистър?

Какво включва наследствената маса на ЕТ?

Съгласно търговския закон по закон или завещание могат да се наследяват фирмата (т.е.наименованието на търговеца) и търговското предприятие на ЕТ. Последното включва съвкупността от права, задължения и фактически отношения на ЕТ.

Кой може да наследява ЕТ?

Съобразно вида и качеството на наследника се определя дали същият може да наследи фирмата на едноличния търговец, т.е. да продължи да упражнява търговска дейност под името на своя наследодател. Принципът е, че всяко физическо дееспособно лице може да наследи, както фирмата, така и търговското предприятие на своя праводател.

Съгласно закона недееспособните не могат да се регистрират като едноличен търговец. Именно поради тази причина те могат да наследят единствено полагащата им се част от търговското предприятие, но не и фирмата. Недееспособни са например: малолетните, непълнолетните, ограничено или пълно запретените лица.

Юридическите лица пък могат да наследяват само по завещание. Тъй като те не могат да осъществяват дейност като ЕТ законът им дава възможност да получат в наследство търговското предприятие на наследодателя.

Какви решения следва да вземат наслениците?

Ако наследникът е един пред него стоят две възможности: да заличи ЕТ на своя наследодател като прекрати търговската му дейност или да поеме предприятието и запази фирмата. Ако наследниците са повече от един, то те следва да определят кой от тях ще поеме фирмата, заедно с предприятието. Това става чрез уреждане помежду им на отношенията чрез договор за продажба, дарение, доброволна делба, спогодба и т.н. Съответно този, който поеме фирмата и/или предприятието, следва да подаде заявление до Агенция по вписванията, Търговски регистър, за промяна на обстоятелствата по партидата на ЕТ.

Какви документи се изискват?

Удостоверение за наследници или завещание, акт за смърт, лична карта. Това следва да представите на своя адвокат, за да може той да изготви необходимите документи за вписване на новите обстоятелства.

Адвокат Петя Колчакова има опит в изготвянето на документи за наследяване на ЕТ и вписването им в ТРРЮЛНЦ. Ако желаете да Ви съдейства, можете да се свържете с нея на тел. 0878538646, на имейл: office@advokatimik.bg или чрез контактната форма по-долу.

Политика за поверителност

14 + 9 =

наследство от едноличен търговец

Свързани теми

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Когато двама души встъпят в брак, то от момента на сключването му помежду им възникват особени имуществени отношения. Поради това Семейният кодекс от 2009 г. дава право на съпрузите на избор на режим на съпружеска имуществена общност. В закона няма срок, в който може...

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител на търговско дружество може да бъде извършено при вземане на решение за това от компетентния му орган. Понякога вписването на управител е условие за съществуването му, ако дружеството е останало без такъв. Така например: единственият...

Промяна в адреса на фирма

Промяна в адреса на фирма

Често в практиката се случва да се стигне до промяна в седалището и адреса на управление на фирмата. Затова е добре да знаем защо е толкова важно да се направи тази стъпка. Кое е седалището и адресът на управление на търговеца? Седалището на търговеца съгласно закона...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *