Намаляване на работната заплата е често явление в практиката. Обикновено до редуциране на трудовите възнаграждения на работниците и служителите се прибягва по време на икономическа криза.

Кой определя размера на работната заплата и как може да бъде изменен?

Трудовото възнаграждение се определя по споразумение между конкретния служител и работодателя още при сключване на договора. Това означава, че записаният в трудовия договор размер на заплатата е задължителен за страните и въз основа на него се изчисляват в последствие болничния, платения отпуск, обезщетението за безработица, майчинството.
Често предложения нисък размер на заплатата става причина кандидатът за свободната позиция да откаже заемането й. Разбира се нормално е в началото да се договори малко по-нисък размер на заплатата, който след изтичането на изпитателния срок например, да бъде увеличен.
Изменение на работната заплатата може да бъде извършено, както чрез увеличаване, така и чрез намаляването й. По правило това става отново чрез договаряне на новия размер на работната заплата между работодателя и служителя. В този случай в практиката се сключва Допълнително споразумение или Анекс към трудовия договор.

Намаляване на работната заплата

Намаляване на работната заплата е допустимо само по гореспоменатия законов ред. Т.е. освен волеизявлението на работодателя за намаляване на работната заплата, се иска и съгласието на служителя, изразено в подписването на допълнително споразумение. Това е така, тъй като в Кодекса на труда съществува изрична забрана за едностранното изменение на трудовото правоотношение.
За сравнение увеличаване на получаваното от служителя трудово възнаграждение може да се извърши едностранно от работодателя. Това става чрез негова Заповед. Като не е нужно съгласието на служителя. Достатъчно е само да се сведе до неговото знание. Не е възможно обаче служителят едностранно да увеличи своята заплата като осведоми за това своя шеф.

Как да се защитя ако работодателят намали заплатата ми?

Следва да знаете, че независимо каква е причината за намаляване на Вашата заплата и това стане без Вашето съгласие, намаляването на работната заплата е незаконен акт на работодателя, който няма правен ефект върху Вас. Това означава, че чисто юридически няма действие спрямо Вас. Дори и в страната да има обявено извънредно положение, работодателят няма право да Ви лишава от част или цялото трудово възнаграждение.
Работодателят има право да намали трудовото възнаграждение само ако сте се съгласили и подписали под документа, изменящ трудовия Ви договор.
Ако решите все пак да се съгласите, тъй като работодателят Ви е обещал че това е временна мярка, която цели да Ви запази като негов кадър (т.е. да не Ви уволни), внимавайте. Много внимателно прочетете документа преди да го подпишете и се уверете, че устните обещания са разписани и писмено.
В случай, че работодателят е издал „Заповед“, с която нарежда намаляване на заплатата за всички служители или за част от тях, то пред Вас съществуват два варианта.
Единият е да подадете Сигнал до Инспекцията по труда за извършеното от работодателя нарушение на трудовото законодателство и да искате тя да установи каква част от трудовото възнаграждение е дължима и незаплатена. При установяване на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения органите на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” издават задължителни предписания до работодателя за изплащането им. Въз основа на влезли в сила и неизпълнени предписания Вие можете да поискате издаване на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. Поради това Вие лесно ще преминете към принудително събиране на вземанията Ви чрез съдебен изпълнител.
Другата възможност е да заведете направо иск пред съда, с който да поискате работодателят да бъде осъден да Ви изплати дължимата, но неизплатена част от работната заплата. При тези искове сте освободен от заплащането на съдебни разноски (като такси, заплащане на депозити за вещи лица и др.) Производството е бързо, което означава, че делото ще бъде разгледано съгласно предвидените в закона съкратени срокове.

Адвокатска кантора „Колчакова“ има богат опит във воденето на трудови спорове и ако желаете да Ви съдействаме, можете да се свържете с нас на тел. 0878538646, имейл: office@advokatimik.bg или да пишете в контактната форма по-долу.

Политика за поверителност

15 + 7 =

намаляване на трудовото възнаграждение

Свързани теми

Наследяване на ЕТ

Наследяване на ЕТ

Наследява ли се ЕТ? Едноличният търговец, както знаем не е отделно юридическо лице. За да упражнява едно частно лице търговска дейност, то следва да се регистрира като търговец. Именно след вписването му в търговския регистър, то придобива и това свое качество. ЕТ е...

Наследяване на ЕООД

Наследяване на ЕООД

1.Съгласно Търговския закон може да се наследява единствено дружествения дял, притежаван от едноличния собственик на капитала на ЕООД.
2.Не се наследява самото ЕООД и търговската дейност на същото не може да се продължи автоматично от наследниците.
3.За да се продължи дейността на ЕООД е необходимо да се заяви желанието на наследниците затова. Срокът е 3 месеца от откриване на наследството (настъпването на смъртта).

Рискове при отсрочване на кредит. Сключване на договор за безлихвен кредит.

Рискове при отсрочване на кредит. Сключване на договор за безлихвен кредит.

Сигурно повечето от Вас са благодарни за получената “помощ”, защото са закърпили положението временно. Знайте обаче, че отсрочването на кредити и получаването на безлихвен такъв крие също рискове и е необходимо да им се обърне внимание.

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи