.С вземането на Решение от Народното събрание за обявяване на извънредно положение на територията на цялата страна се въведоха следните противоепидемични мерки на територията на Република България, които всеки гражданин следва да спазва, за да не извърши престъпление по чл.355, ал.2 от НК: Който наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, и това деяние е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.

Виж още: Какви допълнителни противоепидемични мерки са предвидени на територията на Столична община?
Какви са предвидените ограничения за пътуванията през граница по време на обявеното в страната ни извънредно положение?

Какви противоепидемични мерки са предприети в Банско?Въвеждат се следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:

 1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
 2. Органите на Министерство на вътрешните работи да организират контролно- пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и на гр. Банско и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите.
 3. През контролно-пропускателните пунктове по т. 2 се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:
  а) полагане на труд в населеното място;
  б) здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
  в) завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, , на който пътуващия временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
  г) необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те е различно от това на’ постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
  д) необходимост от снабдяване на себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.
 4.  Обстоятелствата по т. 3 се удостоверяват със:
  а) служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта;
  б) медицински документ;
  в) документ за самоличност;
  г) декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.
  5. Водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили) представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта.
  6. ‘ След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ- карта, с приоритет през контролно- пропускателните пунктове се пропускат служители:
  а) на хранителни вериги и аптеки;
  б) осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
  в) в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност;
  г) на ВиК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
  д) извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.
  7. С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ“
 1. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8,30 до 10,30 часа всеки ден.

1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, доставчици на платежни услуги, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по- горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно – хигиенните изисквания. В обектите за бързо хранене и хранителните магазини на територията на бензиностанциите не се допуска консумация на място.
1а. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата”
2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
4. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно- организационната им форма.
5. Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес-зали и други).
6. Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.
7. Преустановяват се плановите детски и женски консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, приема и провеждането на планова оперативна дейност, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения.

Политика за поверителност

15 + 14 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.