От началото на 2019 г. в България се въведе смесена система на таксуване за преминаване по платената пътна мрежа. Тя включва такса за определени категории пътни превозни средства, събирана на база време (винетни такси) и такса, на база изминато разстояние (тол такси).

Вижте още: Какво става с електронната винетка при промяна на собствеността върху автомобила?

Кои категории МПС дължат заплащането на винетка?

Винетна такса се дължи за следните пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона:
1. МПС, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на пътници;
2. МПС, които имат най-малко четири колела и са предназначени за превоз на товари;
3. МПС с повишена проходимост.
Допълнителна винетна такса се дължи за прикачено ремарке към гореописаните категории МПС, когато общата допустима техническа маса на състава надвишава 3,5 тона.
За кои превозни средства се дължи заплащането на тол такса?
Такса за изминато разстояние – тол такса, се събира за ППС с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона.

Какви глоби се предвиждат при неплатена винетка или тол такса?

Водач, който управлява МПС по участък от платената пътна мрежа, без заплатена винетка, се наказва с глоба в размер 300 лв.

В случаите, в които регистрационният номер на МПС е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин, на водача се налага глоба в размер 500 лв.

Ако шофирате обаче по пътен участък, който не е платен, но въпреки това Ви е наложена глоба, Вие имате право да обжалвате издаденото наказателно постановление или електронен фиш. Също така не дължите заплащане на винетка, ако Вашето превозно средство не е от категориите, за които се дължи такава.

Водач, който управлява ППС с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона по участък от платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние, съгласно Закона, или няма закупена маршрутна карта, съобразно категорията на пътното превозно средство, се наказва с глоба в размер 1800 лв. В този случай следва да е установено от контролните органи, че водачът се е движил по участък от платената пътна мрежа. Само тогава възниква задължението за установяване на изминатото разстояние.

Собственикът на ППС с над 3,5 т. ОТДММ, за което изцяло или частично не е заплатена тол такса, включително и поради невярно декларирани данни се наказва с глоба или имуществена санкция в размер на 2500 лева.

В случаите, в които регистрационният номер на ППС е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин, на водача се налага глоба 3000 лева.

За извършени няколко нарушения в един календарен ден се налага едно наказание.

На кого се налагат наказанията глоба и имуществена санкция?

При установяване на нарушенията в отсъствие на нарушителя се счита, че пътното превозното средство е управлявано от собственика му или от ползвателя, освен ако бъде установено, че пътното превозно средство е управлявано от трето лице.

Вписаният собственик, съответно ползвател, се освобождава от административнонаказателна отговорност, ако в срок от 7 дни от връчването на акта за установяване на административно нарушение или електронния фиш представи декларация, в която посочи данни за лицето, което е извършило нарушението, и копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Имат ли право длъжностни лица на АПИ или Национално Топ управление (звено към АПИ) да спират МПС?

Длъжностни лица от Агенция “Пътна инфраструктура” могат да спират движещи се МПС:

  1. чрез сигнал със стоп-палка с червена светлина, описваща полукръг
  2. чрез подаден сигнал за спиране и от движещ се автомобил на Агенция “Пътна инфраструктура”, означен като контролна единица на Националното тол управление, чрез постоянно светещ или мигащ надпис “НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ – СЛЕДВАЙ МЕ!”

Какви други правомощия имат длъжностните лица от Националното ТОЛ управление?

Длъжностните лица от АПИ могат да проверяват документите за самоличност на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство.

За установяване на нарушенията те могат да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или табелата с регистрационния номер на пътното превозно средство, както и да ползват такива за измерване на размерите, масата или натоварването на ос на моторните превозни средства.

По закон те осъществяват контрол по спазване на задълженията за заплащане на винетките и тол таксите. При уставено движение на ППС, без за същото да е заплатена винетна или тол такса, длъжностните лица са длъжни да предоставят възможност за картово плащане на компенсаторна такса и на винетна такса минимум уикенд винетка. На основа на направените чрез техническите средства и системи записи длъжностните лица от АПИ съставят актове за установяване на административни нарушения при спазване на разпоредбите на закона.

Кога се прилага компенсаторна такса и какво значение има тя?

Компенсаторната такса се прилага, когато е установено нарушение на някое от задълженията за заплащане на винетна или тол такса. Длъжностните лица са длъжни преди да се състави акт за установяване на адеминистративно нарушение или най-късно със съставянето му да предоставят възможност на лицето, което се счита за нарушител да заплати добороволно тази такса. Тя се плаща в определен срок съобразно, предвидените в закона начини и условия.

При заплащане на компенсаторната такса водачът, собственикът и/или ползвателят се освобождават от аднинистративно наказателна отговорност. Това означава, че няма да им бъде наложена, предвидената в закона глоба или имуществена санкция. Смисълът на компенсаторната такса е да се спести на евентуалния нарушител заплащането на пълния размер на предвидената в закона глоба или имуществена санкция. В същото време, обаче лицето, заплатило компенсаторна такса не би могло да оспорва факта на нарушението и да иска връщането й.

Каква е процедурата по налагане на административно наказание глоба или имуществена санкция?

На първо място службите за контрол следва да установят нарушението. Преди съставяне на акт за установяване на административно нарушение, контролните органи уведомяват нарушителя за възможността да заплати компенсаторна такса. След това се съставя Акт за установяване на административно нарушение, с което се поставя началото на адмиинистративно наказателното производство.

Когато актът за установяване на нарушението се съставя в отсъствие на нарушителя, възможността за заплащане на компенсаторна такса се предоставя с връчването на акта.

Компенсаторната такса може да бъде заплатена по банков път или чрез картово плащане, а пред контролните органи и в брой, като плащането може да бъде осъществено при извършване на проверката или в срок от 14 дни от връчване на акта за установяване на административно нарушение.

В случаите, при които компенсаторната такса се заплаща след връчване на акта за установяване на административно нарушение, нарушителят следва в платежното нареждане да посочи номера на акта за установяване на административното нарушение.

В случай, че не се заплати компенсаторна такса в срок, се преминава към последния етап от производството по налагане на наказанията глоба или имуществена санкция. А именно тези наказания се налагат с издаване и връчване на наказателно постановление от председателя на управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” или оправомощени от него длъжностни лица.

При нарушение на разпоредбите за заплащане на винетни и тол такси, установено и заснето от електронната система, може да се издава електронен фиш по утвърден образец в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба или имуществена санкция в размер, определен за съответното нарушение. В 14-дневен срок от получаване на електронния фиш лицето може да заплати компенсаторна такса при спазване изискванията за това. Също така може да се поиска анулиране на електронния фиш на основанията, предвидени в закона с молба до председателя на управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура”.

 Електронният фиш се анулира, когато:

  1. компенсаторната такса е заплатена;
  2. пътното превозно средство е било обявено за издирване;
  3. за пътното превозно средство съгласно закон или международен договор не се дължи заплащането на такса за винетка или тол такса.

Защита срещу незаконосъобразно наложена глоба или имуществена санкция

Електронният фиш, както и наказателното постановление подлежат на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу наказателното постановление се подава в седемдневен срок. Срокът за подаване на Жалба срещу електронния фиш пък е 14-дневен и тече от получаването му. Когато е направено искане за анулиране на фиша се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. Компетентният районен съд разглежда подадената жалба и се произнася на база събраните по делото доказателства.

Можете да си запишете час за консултация в нашата кантора чрез формата по-долу, чрез бутона “резервирай сега” на фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/advokatiMiK/ или като се обадите на тел. 0878 53 86 46

Политика за поверителност

8 + 9 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.