С Постановление № 55 от 30 март 2020 г. на Министерския съвет бяха обявени условията и редът за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение по схемата 60/40.

Право на получаване на компенсации има работодател, който:

1. осъществява стопанска дейност на територията на страната;
2. заявява изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в определените в Постановлението икономически дейности;
3. няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, и за които работодателят не е предприел действия за разсрочване, отсрочване или обезпечение;
4. не е обявен в несъстоятелност или не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
5. запази заетостта на работниците и служителите, за които са получили компенсация, за период не по-малък от периода, за който са изплатени компенсациите;
6. не прекрати трудовите договори на работници и служители на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Кодекса на труда през периода, за който им се изплащат компенсации;
7. нямат установено нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност през период от 6 месеца преди издаването на заповедта за преустановяване на работа.

Основанието, на което се изплащат компенсациите са:

– Работодателят е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието въз основа на Заповед на държавен орган;
– Работодателят е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието или на отделни работници и служители и отчита спад на приходите от продажби с над 20 на сто в сравнение с предходната година;
– е установил непълно работно време в предприятието или в негово звено и отчита спад на приходите от продажби с над 20 на сто в сравнение с предходната година.

За какъв срок се изплащат обезщетенията?

Обезщетенията се изплащат за период, посочен от работодателя. Той следва да съвпада с периода на обявеното в страната извънредно положение и не може да е по-дълъг от 3 месеца.
Може ли за всички работници и служители да се получат предвидените съгласно § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. ?
Възможно е стига все един от тях да отговаря на условията, предвидени в Постановлението (напр. да са назначени преди обявяване на извънредното положение, за всички да бъде установено намалено работно време и др.)

Какъв е размерът на предвидената финансова подкрепа?

Тя е в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за януари 2020 г. за всеки работник и служител, за когото е приложен режим на преустановяване на дейността и на когото ще бъде запазена заетостта за допълнителен период, равен на периода, за който се изплащат компенсации. В случаите на установено непълно работно време компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Необходими документи за получаване на компенсации от работодателя

1. Попълнено Заявление, ведно с необходимите съгласно Постановлението на Министерския съвет Декларации.
2. Заверено копие на заповедта на работодателя за преустановяване на работа или на заповедта за установяване на непълно работно време.
3. Декларация от работодателя и документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби.

Нашата адвокатска кантора може да Ви съдейства по изготвянето, попълването и подаването на необходимите документи за получаване на финансовата подкрепа. Можете да ни пишете чрез контактната форма по-долу, на имейл: office@advokatimik.bg, да резервирате час в нашата кантора тук: fb.com/book/advokatiMiK/ или да се обадите на тел. 0878 / 538646

Политика за поверителност

14 + 11 =

Свързани теми

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Когато двама души встъпят в брак, то от момента на сключването му помежду им възникват особени имуществени отношения. Поради това Семейният кодекс от 2009 г. дава право на съпрузите на избор на режим на съпружеска имуществена общност. В закона няма срок, в който може...

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител на търговско дружество може да бъде извършено при вземане на решение за това от компетентния му орган. Понякога вписването на управител е условие за съществуването му, ако дружеството е останало без такъв. Така например: единственият...

Промяна в адреса на фирма

Промяна в адреса на фирма

Често в практиката се случва да се стигне до промяна в седалището и адреса на управление на фирмата. Затова е добре да знаем защо е толкова важно да се направи тази стъпка. Кое е седалището и адресът на управление на търговеца? Седалището на търговеца съгласно закона...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *