Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът за замяна, където срещу едни вещи или права се прехвърлят други такива вещи или права.

Тъй като този договор е един от най-често сключваните, то и при него възможностите за постигане на индивидуални уговорки са безкрайно много. По-долу ще разгледаме някои особености, които могат да притежават някои разновидности на договора.

Продажба / покупка под уговорка за опитване или преглеждане

Този договор съгласно чл.204 от ЗЗД се предполага сключен под отлагателно условие. Това означава, че той се счита сключен след като купувачът одобри вещта. Тук следва задължително да се уговори срок за одобряване от страна на купувача.

Продажба / покупка на изплащане на вноски

Няма пречка да бъде уговорено, че цената ще се плаща на части. Това може да става на еднакви по размер или не вноски. Също може да се уговори да се плащат периодично на еднакви интервали от време или на точно определени дати или при настъпването на пределени условия. При движимите вещи може да бъде уговорено продавачът да запази собствеността върху вещта до изплащането на последната дължима вноска от страна на купувача. В този случай обаче съгласно закона рискът от погиването на вещта преминава върху купувача.

Договор за периодични доставки

Цената при този вид договори се плаща при отделните доставки съразмерно с тях. Доколкото в него не е определено друго се счита, че срокът за доставката е уговорен в интерес на двете страни.

Покупко-продажба на недвижим имот

Вече подробно разгледахме предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот. За разлика от него, обаче, за да бъде налице валидно сключен договор за покупко-продажба на недвижим имот, същият следва да бъде оформен като нотариален акт. В противен случай той няма да произведе действие.

Покупко-продажба на МПС

Съгласно закона моторните превозни средства се прехвърлят с писмен договор. Подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени когато се прехвърля собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3, включително когато регистрацията на съответното превозно средство е прекратена. Изключение от последното правило се предвижда за: излезлите от употреба превозни средства; моторните превозни средства, за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за движение в страната; моторните превозни средства с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща регистрация за движение от нов приобретател в страната.

Покупко-продажба на движима вещ

Когато се продава/купува ценна вещ, с висока стойност, е добре да се оформи писмен договор с оглед на уреждане на отношенията между продавача и купувача.

Разбира се, когато става въпрос за дребна сделка при която липсват особености, в практиката често сделката се осъществява чрез простото предаване на вещта на купувача и плащането на цената при предаването й. Във всеки случай обаче се препоръчва сключване на писмен договор.

Покупка / продажба на дружествен дял в търговско дружество

Прехвърлянето на дружествен дял съгласно търговския регистър се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър. В случай, че купувачът не е съдружник, то следва да бъдат спазени изискванията на закона и на дружествения договор относно приемането на нов съдружник

Нашата адвокатска кантора предлага следните услуги:

– Изготвяне на договор;

– Консултация по вече сключен договор;

– Изменение и прекратяване на договор;

– Разваляне на договор по извънсъдебен и съдебен ред;

– Защита на интересите на клиента пред съда и трети лица;

– Събиране на вземания по договор.

За контакт: тел.0878538646; email: office@advokatimik.bg или контактната форма по-долу.

Можете да ни подкрепите на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/advokatiMiK/

Политика за поверителност

10 + 2 =

Свързани теми

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

Бърз кредит – Какви са рисковете?

Бърз кредит – Какви са рисковете?

Все по-популярни у нас стават т.нар. “бързи кредити”. Опростеното кандидатстване за кредит и бързото му и лесно отпускане го прави примамлив за всеки, който се нуждае от пари. Лесното и бързо отпускане на кредита, обаче, контрастира с трудното му погасяване. Причината...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи