Договорът за дарение е един от най-популярните договори. Съгласно закона чрез него дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. За разлика от продажбата, при дарението срещу даденото не се заплаща цена. Дареният не дължи и нещо друго срещу полученото, каквото задължение би имал при договор за замяна.

Страни по договора за дарение

От една страна стои дарителят, а от друга – дареният. За да се сключи договорът за дарение е необходимо да е налице потигнато съгласие между двете страни. Ако дарителят желае да дари имота си другиму, то ако последният не желае да го приеме, то няма да е налице сключен договор, тъй като липсва необходимото по закон съгласие.

Често срещано в практиката е дарителят и дареният да са близки и роднини или да се намират в някакви отношения помежду си, но в действителст няма такова изискване в закона. Единственото, което се изисква е дарителят да бъде пълнолетно лице. Дарение, сключено от дете, е нищожно съгласно закона. То обаче може да приеме дар чрез своите законни представители (родител/настойник) или с тяхно съгласие.

Няма ограничение по отношение на броят на участващите в сделката лица. Дарителите могат да бъдат повече от един, в случай че притежават обща вещ, която желаят да дарят другиму. Възможно е и получаващите дара лица да са двама или повече. Тук ограничение няма. Така например няма пречка бабата и дядото да дарят на своите две внучета, притежаваните от тях два апартамента общо. В този случай всяко от тях е собственик на 1/2 идеална част от всеки апартамент. Възможно е обаче и да разпределят апартаментите поотделно, като всеки внук да стане изключителен собственик на апартамент.

Предмет на договора за дарение

Предмет на дарението е вещ (движима или недвижима), която се дава безвъзмездно. Най-често в практиката се даряват жилища, други недвижими имоти или МПС. Възможно е обаче да се дарят всякакви вещи, стига даряваният да се съгласи да ги приеме. Не може да бъде предмет на договора единствено даряването на бъдещо имущество.

Особености на договора за дарение

Понякога договорът за дарение може да бъде сключен под условие или тежест. Те трябва да бъдат реални и възможни. В противен случай дарението няма да произведе действие. Често срещан случай в практиката например е дарителят на жилище да запази пожизнено правото си на ползване върху същото.

Важна особеност е, че мотивът, поради който е направено дарението не следва да противоречи на закона или добрите нрави. В противен случай договорът се счита за нищожен.

Следва да се отбележи и че за разлика от договора за продажба, сключването на предварителен договор тук не е възможен. Съгласно закона за задълженията и договорите  обещанието за дарение не произвежда действие.

Отмяна на дарение

Поради характера на дарението като безвъзмезден акт, законът дава право на дарителя при наличието на изрично предвидените хипотези в закона да го отмени:

– Умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;

– Набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена;

– Отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.

При наличие на горните хипотези дарителят има право в едногодишен срок от узнаване на горепосочените обстоятелства да подаде иск пред съда, с който да иска отменяне на дарението.

Законът предвижда изключение при т.нар. възнаградителни и обичайни дарове. При тях дори и да са налице основанията за отмяна, дарителят не разполага с правото на иск. Такива дарове например са дадени по повод на рожден ден, сватба, раждане на дете (обичайни дарове) или като възнаграждение за сторено добро (спасяване на живот, опазване на имущество).

Адвокат Колчакова има богат опит в изготвянето на договори за дарение и в консултирането по повод тяхното сключване, изменение и изпълнение, както и е водила всякакви дела в тази връзка. За съдействие: тел. 0878538646, имейл: office@advokatimik.bg или формата за контакт по-долу.

Подкрепете ни на фейсбук страницата: https://www.facebook.com/advokatiMiK

Политика за поверителност

10 + 7 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.