Доброволна делба е прекратяване на съсобственост чрез сключване на писмен договор в изискваната от закона форма с нотариална заверка на подписите. Конкретните уговорки се определят свободно между съделителите. Участници в нея задължително следва да са всички лица, притежаващи право на собственост върху вещта. Предмет на сделката могат да бъдат, както движими вещи, така и недвижими, като земеделски земи, жилищни или офисни имоти.

Какви уговорки са допустими в договора за доброволна делба?

Какво ще бъде конкретното съдържание на Договора за доброволна делба зависи най-вече от волята на страните по него.

Когато предмет на делбата са повече от един имот то тогава е възможно да се уговори те да бъдат разпределени, като ако има разлика в тяхната стойност, този с по-малкия дял да получи и парично уравнение за разликата. По този начин всеки ще получи реален дял и ще стане изключителен собственик върху един или няколко имота. Възможно е и само един от съделителите да получи всички имоти, като изплати на другите паричната равностойност съобразно притежаваната част.

Когато се цели прекратяване на съсобственост върху един имот, то тогава е възможно ако имотът е делим, всеки съделител да получи реална част тогава, ще е необходимо преди сключването на договора да се изготви проект и същият да бъде одобрен от компетентните административни органи.

Но ако поради своето естество или поради предвидено в закона ограничение вещта е неподеляема, то тогава единственият вариант е само едната страна по договора да стане изключителен собственик върху имуществото, а другият да получи уравнение в пари.

Какви документи ще са ни необходими, за да сключим Договор за доброволна делба?

За да бъде изготвен текстът на договора е необходимо да подготвите документ за собственост за имота/имотите, актуална скица, удостоверение за данъчна оценка, а когато е приложимо Удостоверение за наследници, решение за развод и други, проект за реална делба, съобразно конкретните обстоятелства по казуса.

Какви са предимствата на доброволна делба?

На първо място участниците в нея уреждат имуществените си отношения чрез преговори и споразумения. Това е от значение за опазване на добрите отношения помежду им и избягване на конфликти и спорове. На следващо място и може би в повечето случаи от решаващо значение е и фактът, че разходите по прекратяване на съсобствеността са много по-малки от тези при една съдебна делба, а и паричната равностойност, която би получил съделителят срещу своя дял в повечето случаи би била близо до действителната пазарна оценка на имота, отколкото тази при публичната продан, до която често се стига в съдебното производство. Не е за пренебрегване и фактът, че доброволната делба протича много по-бързо като процедура, а това е от съществено значение, когато става въпрос за недвижима собственост. С течение на времето, ако тя не се поддържа, има реална опасност при изнасяне на публична продан след години имотът да се е обезценил.

Политика за поверителност

14 + 9 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.