Делба на имот е един от методите за прекратяване съсобствеността върху един имот. Съсобственост е налице, когато две или повече лица притежават едно общо имущество. Взависимост от това дали между съделителите е налице съгласие относно начина на прекратявнае на съсобствеността, се разграничават два вида: доброволна делба и съдебна делба.

Кога възниква съсобственост?

Съсобственост в един от случаите възниква при едновременно придобиване собствеността върху един имот. В повечето случаи обаче възниква по силата на закона или след настъпване на някакво събитие. Например, когато един от съпрузите купи по време на брака жилище, макар и само той да е участвал в сделката, то ще бъде в режим на съпружеска имуществена общност.

Съсобственост би могла да възникне и при откриване на наследство при повече от един наследници. В практиката, макар и рядко се срещат и случаи на придобиване на идеална част от имот, изнесен на публична продан.

Как се инициира делба на имот?

Ако Вие притежавате идеална част от имот пред Вас се откриват няколко опции за ликвидиране на нежеланата съсобственост. На първо място Вие имате право да продадете своя дял. Важно е  да се знае, че в Закона за собствеността има изискване при продажба на част от недвижим имот на трето лице, различно от съсобствениците, тя да се предложи първо на другите съсобственици на цена и при условия на сделката. В случай, че това предложение не бъде прието, то тогава може да бъде изповядана сделката. По този начин Вие ще се удовлетворите от продажната цена на своята част.

На следващо място е възможно всички съсобственици да решат по общо съгласие да продадат или дарят на друго лице своя общ имот.

Действително делбата може да бъде два вида: доброволна и съдебна. В първия случай инициативата следва да бъде на всички съделители и всички заедно да участват при прекратяването на съсобствеността. В противен случай тя би била невъзможна. Тук като резултат може, ако имотът позволява всеки съсобственик да получи реална част от имота или един или повече съсобственици да получат реална част, а други парично уравнение срещу своя дял.

За целта следва да подготвите редица документи: нотариален акт или друг титул за собственост, удостоверение за данъчна оценка, скица, удостоверение за наследници, решение за развод и други съобразно, конкретния случай.

Когато липсва общо съгласие между съсобствениците, Вие имате право да образувате съдебно дело с предмет делба на общото имущество. Това е едно от най-тежките и продължителни съдебни производства, но и едни от най-често срещаните в практиката, тъй като често съделителите не постигат споразумение помежду си по една или друга причина. За целта следва да подготвите следните документи: акт за смърт, удостоверение за наследници, документ за собственост, скица, удостоверение за данъчна оценка. В съдебната делба могат да бъдат включени всички общи имоти и да се иска тяхната делба в едно производство.

Възможна ли е делба на имот приживе от наследодателя?

Често нашите възрастни роднини се притесняват, че когато оставят след себе си неподелено наследство, техните наследници ще развалят отношенията си, спорейки на кого колко и какво му се пада. Поради това е възможно, докато са живи да разпределят своето движимо и недвижимо имущество, така че всеки от тях да получи равностоен дял. За целта е необходимо да се сключи договор за дарение с всеки един от бъдещите наследници. Все пак, с оглед опазване интересите на наследодателя препоръчваме, той да си запази правото на ползване върху тях. Така, докато е жив, той ще има право да ползва лично или чрез трети лица дарените имоти или да получава наемна цена или други плодове и ползи от тях.

Политика за поверителност

6 + 10 =

Свързани теми

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Избор на режим на съпружеска имуществена общност

Когато двама души встъпят в брак, то от момента на сключването му помежду им възникват особени имуществени отношения. Поради това Семейният кодекс от 2009 г. дава право на съпрузите на избор на режим на съпружеска имуществена общност. В закона няма срок, в който може...

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител в ТР

Вписване на нов управител на търговско дружество може да бъде извършено при вземане на решение за това от компетентния му орган. Понякога вписването на управител е условие за съществуването му, ако дружеството е останало без такъв. Така например: единственият...

Промяна в адреса на фирма

Промяна в адреса на фирма

Често в практиката се случва да се стигне до промяна в седалището и адреса на управление на фирмата. Затова е добре да знаем защо е толкова важно да се направи тази стъпка. Кое е седалището и адресът на управление на търговеца? Седалището на търговеца съгласно закона...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи