Делба на имот е един от методите за прекратяване съсобствеността върху един имот. Съсобственост е налице, когато две или повече лица притежават едно общо имущество. Взависимост от това дали между съделителите е налице съгласие относно начина на прекратявнае на съсобствеността, се разграничават два вида: доброволна делба и съдебна делба.

Кога възниква съсобственост?

Съсобственост в един от случаите възниква при едновременно придобиване собствеността върху един имот. В повечето случаи обаче възниква по силата на закона или след настъпване на някакво събитие. Например, когато един от съпрузите купи по време на брака жилище, макар и само той да е участвал в сделката, то ще бъде в режим на съпружеска имуществена общност.

Съсобственост би могла да възникне и при откриване на наследство при повече от един наследници. В практиката, макар и рядко се срещат и случаи на придобиване на идеална част от имот, изнесен на публична продан.

Как се инициира делба на имот?

Ако Вие притежавате идеална част от имот пред Вас се откриват няколко опции за ликвидиране на нежеланата съсобственост. На първо място Вие имате право да продадете своя дял. Важно е  да се знае, че в Закона за собствеността има изискване при продажба на част от недвижим имот на трето лице, различно от съсобствениците, тя да се предложи първо на другите съсобственици на цена и при условия на сделката. В случай, че това предложение не бъде прието, то тогава може да бъде изповядана сделката. По този начин Вие ще се удовлетворите от продажната цена на своята част.

На следващо място е възможно всички съсобственици да решат по общо съгласие да продадат или дарят на друго лице своя общ имот.

Действително делбата може да бъде два вида: доброволна и съдебна. В първия случай инициативата следва да бъде на всички съделители и всички заедно да участват при прекратяването на съсобствеността. В противен случай тя би била невъзможна. Тук като резултат може, ако имотът позволява всеки съсобственик да получи реална част от имота или един или повече съсобственици да получат реална част, а други парично уравнение срещу своя дял.

За целта следва да подготвите редица документи: нотариален акт или друг титул за собственост, удостоверение за данъчна оценка, скица, удостоверение за наследници, решение за развод и други съобразно, конкретния случай.

Когато липсва общо съгласие между съсобствениците, Вие имате право да образувате съдебно дело с предмет делба на общото имущество. Това е едно от най-тежките и продължителни съдебни производства, но и едни от най-често срещаните в практиката, тъй като често съделителите не постигат споразумение помежду си по една или друга причина. За целта следва да подготвите следните документи: акт за смърт, удостоверение за наследници, документ за собственост, скица, удостоверение за данъчна оценка. В съдебната делба могат да бъдат включени всички общи имоти и да се иска тяхната делба в едно производство.

Възможна ли е делба на имот приживе от наследодателя?

Често нашите възрастни роднини се притесняват, че когато оставят след себе си неподелено наследство, техните наследници ще развалят отношенията си, спорейки на кого колко и какво му се пада. Поради това е възможно, докато са живи да разпределят своето движимо и недвижимо имущество, така че всеки от тях да получи равностоен дял. За целта е необходимо да се сключи договор за дарение с всеки един от бъдещите наследници. Все пак, с оглед опазване интересите на наследодателя препоръчваме, той да си запази правото на ползване върху тях. Така, докато е жив, той ще има право да ползва лично или чрез трети лица дарените имоти или да получава наемна цена или други плодове и ползи от тях.

Политика за поверителност

7 + 2 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи