Вещно право

Придобиване на имот по давност

Придобиване на имот по давност

Един от начините да станете собственик на недвижим имот е чрез придобиване на имот по давност. Тази възможност е предвидена в Закона за собствеността и е широко приложима в практиката. Придобиване на имот по давност – определение Когато едно или повече лица са...
Предварителен договор за покупка на имот

Предварителен договор за покупка на имот

Предварителен договор за покупка на имот – Що е то? Съдържание на предварителния договор В практиката се е наложило, че едва ли не преди изповядване на сделка за покупка / продажба на имот пред нотариус, следва да се сключи и предварителен договор за покупка на имот....
Съдебна Делба

Съдебна Делба

Един от способите за прекратяване на съсобствеността върху обща вещ е съдебна делба. Местно компетентният съд, който разглежда делото за делба е този по мястото на откриване на наследството. До нея се стига във всеки случай, когато липсва съгласие между съделителите...
Доброволна Делба

Доброволна Делба

Доброволна делба е прекратяване на съсобственост чрез сключване на писмен договор в изискваната от закона форма с нотариална заверка на подписите. Конкретните уговорки се определят свободно между съделителите. Участници в нея задължително следва да са всички лица,...
Делба на Имот. Какво трябва да знаем?

Делба на Имот. Какво трябва да знаем?

Делба на имот е един от методите за прекратяване съсобствеността върху един имот. Съсобственост е налице, когато две или повече лица притежават едно общо имущество. Взависимост от това дали между съделителите е налице съгласие относно начина на прекратявнае на...
Покупка на имот

Покупка на имот

Рискове при покупка на имот Да се купи имот от несобственик. В този случай купувачът не става собственик на имота, предмет на сделката. За него възниква правото да иска разваляне на сделката по съдебен ред и да претендира връщане на даденото по договора направените...