Търговско право

Бизнес в условията на криза или извънредно положение

Бизнес в условията на криза или извънредно положение

Да управлявате бизнес в условията на криза или извънредно положение изисква вземане на бързи решения и гъвкавост.Всеки един търговец неизбежно е обвързан от няколко типа отношения: търговски отношения, трудови правоотношения, отношения с държавни органи. Вижте още:...
Подлежащи на вписване обстоятелства в търговския регистър. Вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца.

Подлежащи на вписване обстоятелства в търговския регистър. Вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца.

Обстоятелствата, които се вписват в търговския регистър могат да бъдат променяни по решение на едноличния собственик на капитала или на общото събрание на дружеството. Тези изменения в обстоятелствата относно търговеца следва да се заявят в търговския регистър за...
Регистрация на ООД / ЕООД. Как да регистрирам фирма?

Регистрация на ООД / ЕООД. Как да регистрирам фирма?

Виж още: Вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца в търговския регистър. Един от видовете търговски дружества е дружество с ограничена отговорност (ООД). То може да се образува от едно или няколко лица. ООД, образувано от едно лице се нарича...
Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

Виж още: Вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца в търговския регистър. Едноличният търговец всъщност е физическо лице, което се е регистрирало като търговец. ЕТ осъществява дейността си в лично качество и не е отделен правен субект. Поради...