Осигурително право

Подаване на документи от работодател за изплащане на компенсации

Подаване на документи от работодател за изплащане на компенсации

С Постановление № 55 от 30 март 2020 г. на Министерския съвет бяха обявени условията и редът за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение по схемата 60/40. Право на получаване на...
Новия Закон за хората с увреждания (в сила от 01.01.2019г.)

Новия Закон за хората с увреждания (в сила от 01.01.2019г.)

Новият закон е обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г. и влиза в сила от 01.01.2019г. Той урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България. Няколко цели са поставени пред новия Закон за...