Да управлявате бизнес в условията на криза или извънредно положение изисква вземане на бързи решения и гъвкавост.
Всеки един търговец неизбежно е обвързан от няколко типа отношения: търговски отношения, трудови правоотношения, отношения с държавни органи.

Вижте още: Обобщение на мерки, които следва да спазваме против разпространението на коронавируса у нас.

Бизнес в условията на криза или извънредно положение – търговски отношения

Когато условията, при които са сключвани търговските сделки са се променили, е необходимо и съществуващите отношения с партньорите да се анализират и преуредят. Това изисква детайлен преглед на договорите и съпътстващите ги документи. По този начин ще бъде изяснено какви са поетите ангажименти от двете страни, изпълними ли са те, какви рискове крият за Вашия бизнес и какви бъдещи действия следва да се предприемат. Мерките следва да са насочени към минимизиране на разходите, избягване на бъдещи спорове с партньорите, запазване на добри търговски отношения, изменение и приключване на отношенията там, където е необходимо.
На 24.03.2020 г. се обнародва Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Една от мерките бе спирането на давностни и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправни субекти. Поради това следва да се направи анализ кои срокове изтичат по време на извънредното положение и да се изчисли до кога фактически могат да бъдат упражнени конкретните права и да се предприемат определени действия.

Бизнес в условията на криза или извънредно положение – трудови правоотношения

Как ще се отрази една криза или извънредно положение и до каква степен ще засегне Вашия бизнес зависи най-вече от предмета Ви на дейност. В настоящото извънредно положение, коронавирусът се оказа не толкова лош за фармацевтиката и хранителните вериги, например. Дори при тях се наблюдава набиране на нов персонал и нови доставчици на стока. Не така стоят нещата в другите сектори на икономиката, обаче, където се наблюдава пълно или частично преустановяване на дейност.

В този случай приходи за Вашия бизнес или въобще няма, или те са значително по-малко. Затова и следва да се преуредят трудовите правоотношения.

Като работодател Ваше задължение е да осигурите безопасни и подходящи условия на труд. Затова следва да вземете мениджърско решение – да преустановите дейност напълно или частично, да продължите дейност като определите допълнителни мерки с оглед опазване живота и здравето на Вашите работници и служители, да установите ново работно време, да намалите работното време, да въведете (ако е възможно) режим на дистанционна работа, да предоставите ползване на платен и неплатен отпуск на Вашите служители. Трудовото законодателство Ви дава правото и при определени обстоятелства да прекратите съществуващи трудови правоотношения.

Какво предвижда новия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. относно трудовите правоотношение?

Приетият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. даде нови възможности за работодателя. Например, да въведе режим на работа от разстояние или да възложи надомна работа. За целта работодателят следва да издаде Заповед, в която ясно да са разписани условията и редът за възлагане, изпълнение и контрол. Също така по време на извънредното положение работодателите могат без съгласието на своите работници и служители да им предоставят ползване до 1/2 от платения годишен отпуск.

Допустимо е съгласно новите изменения в Кодекса на труда работодателят със Заповед да преустанови работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение. В този случай, работникът или служителят има право на брутното си трудово правоотношение. Друга разписана възможност е работодателят едностранно да въведе непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време.

Каквито и мерки да се предприемат, те следва да са в името на опазване на бизнеса, съхраняването му по време на извънредното положение, свеждане до минимум загубите, търсене на иновативен подход за реализиране на нови приходи. Затова всеки един търговец, следва да разполага с подробен анализ на текущото състояние на бизнес делата му, въз основа на който да създаде оздравителен план.

Нашата Адвокатска кантора разполага с екип от специалисти, които могат да Ви консултират относно мерките и действията по време на извънредно положение, които следва да се предприемат, както и да изготвим правен анализ legal due diligence. Можете да се свържете с нас на тел. 0878538646; имейл office@advokatimik.bg; или да запазите час в нашата кантора чрез бутона “Резервирайте сега” на фейсбук страницата ни: https://www.facebook.com/advokatimik .

Политика за поверителност

11 + 8 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.