Адвокатски услуги - Административно право

Запази час за консултацияЗа нас

Кантората предлага адвокатски услуги в областта на Административното право

Казус, свързан с Административно право, е налице, когато:

Нашият екип предлага следните адвокатски услуги в областта на административното право и процес:

  • Изготвяне на Жалби срещу незаконосъобразни административни актове и наказателни постановления;
  • Оспорване на административни актове по административен ред и по съдебен ред;
  • Консултиране във връзка с наложено административно наказание /санкция/ и оспорване на наказателни постановления;
  • Процесуално представителство по дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър;
  • Изготвяне на искане за отмяна на заповед за прекратяване на служебно правоотношение.

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Връчиха ми наказателно постановление, решение или друг акт. Какво да правя?

Запознайте се със съдържанието му. Запишете датата на която Ви е връчен и в случайм че не го разбирате или не сте съгласен с него, потърсете незабавно адвокатска помощ и съдействие.

В какъв срок се обжалват административните актове?

Всеки административен акт се обжалва в предвидените в закона срокове. Обикновено срокът за обжалване е записан на самия акт, но ако не е това не означава, че със сигурност не подлежи на обжалване. Напротив – това в повечето случаи води до удължаване на срока за подаване на Жалба.

Пред кого мога да обжалвам адинистративния акт?

Административният акт в общия случай се обжалва, или пред горестоящия административен орган, или пред съда. 

Наруших мярката за носене на маски по време на извънредното положение. Имам ли право да обжалвам наложената ми глоба?

Да, разбира се. Имате право да обжалвате актът, с който Ви е наложена глобата. Изпратете ни го, за да Ви съдействаме по изготвяне на Жалбата и да Ви представляваме пред съда.

Не ме пускат да мина през КПП на влизане в София, тъй като причина е завръщане на постоянен адрес. Мога ли да ги съдя?

Всеки има право свободно да се придвижва на територията на страната. В случай, че от недопускането Ви на територията на столицата за Вас са произтекли имуществени и неимуществени вреди, то Вие можете да заведете иск пред съда за заплащане на обезщетение.

Унищожаване на договор, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия

Унищожаване на договор, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия

Какво представлява унищожаването на договор, сключен поради крайна нужда при явно неизгодни условия? Този договор като всеки друг представлява съглашение между две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка между тях. За разлика от другите...

read more
Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

read more
Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

read more
Договор за наем

Договор за наем

Договорът за наем е един от най-често сключваните в днешно време договори. От една страна той е важен за наемодателя / собственика на имота или вещта с оглед опазването на отдаденото имущество, ползването му съгласно указаното в договора предназначение и начин и...

read more
Договор за дарение

Договор за дарение

Договорът за дарение е един от най-популярните договори. Съгласно закона чрез него дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема. За разлика от продажбата, при дарението срещу даденото не се заплаща цена. Дареният не дължи и нещо друго...

read more
Договор за предоставяне на услуга

Договор за предоставяне на услуга

Като при всеки друг договор и договорът за предоставяне на услуга представлява постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане на техни правоотношения. Това, което го отличава от останалите, е неговият предмет - услуга. Услуга. Какво представлява тя? За...

read more
Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

read more
Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

read more
Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица

Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия...

read more
Бърз кредит – Какви са рисковете?

Бърз кредит – Какви са рисковете?

Все по-популярни у нас стават т.нар. “бързи кредити”. Опростеното кандидатстване за кредит и бързото му и лесно отпускане го прави примамлив за всеки, който се нуждае от пари. Лесното и бързо отпускане на кредита, обаче, контрастира с трудното му погасяване. Причината...

read more

Мнения и предложения

Вашето мнение за предлаганите от нас адвокатски услуги е важно за нас. По-долу можете да оставите Вашия коментар за тях и да дадете нови предложения, както и да запитате за конкретна услуга.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Искам да регистрирам еоод /еднолично дружество с ограничена отговорност/ или оод /дружество с ограничена отгоорност/. Как става регистрацията?

За регистрация на ЕООД/ООД е необходимо да бъдат изготвени редица документи. Затова е препоръчително да се обърнете към адвокат, който да Ви ги изготви и да ги представи пред Агенция по вписванията, Търговски регистър. Необходимо е да сте наясно какво ще е наименованието на дружеството (фирмата) и как ще бъде изписано на кирилица и на латински, какъв ще бъде предмета му на дейност, кой ще бъде управител на дружеството, колко ще бъде капиталът му и как ще бъде разпределен той по дялове.

Как да се разведа бързо?

По-бързият и евтин начин да се разведете е по взаимно съгласие с Вашия съпруг или Вашата съпруга. Тогава единствено е необходимо да се разберете по въпросите за: ползването на семейното жилище, фамилното име, ако имате деца: кой ще упражнява родителските права, режим на лични отношения на другия родител, издръжка. След като сте постигнали съгласие по тези въпроси, следва да се обърнете към адвокат, който ще изготви необходимите документи за съда. Задължително следва да представите: удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за раждане на децата, както и други необходими документи, съобразно конкретния казус.

Работодателят ме уволни дисциплинарно за нарушение, което не съм извършил. Как да се защитя?

Дисциплинарно наказание се налага след спазване от страна на работодателя на определена в закона процедура и при наличие на основание. Работодателят издава Заповед, с която налага дисциплинарно наказание „уволнение“. От момента на връчването й, уволнението може да се обжалва като незаконосъобразно в 2-месечен срок пред съда. Освен това може да се поиска от съда възстановяване на работа и изплащане на обезщетение за времето, през което сте останал без работа, но за не повече от 6 месеца. В такъв случай е добре да се консултирате с адвокат, който да Ви съдейства при изготвянето на Исковата молба до съда и да Ви представлява по вече образуваното дело.

майката/бащата на децата ми не ми дава да ги виждам. Какво да направя?

Когато родителите на едно дете живеят разделени в отделни жилища, обикновено то остава за отглеждане/възпитание при единия от тях. Това обаче по никакъв начин не означава, че другият родител няма право да ги вижда и да се грижи за тях. Напротив, счита се, че по закон всеки родител има равни права върху децата си, докато съдът не постанови друго. За да не се стига до подобни конфликти и неразбирателства кой родител кога може да вижда децата си, то е добре този спор да се разреши от съда, който от своя страна е длъжен да следи за интереса на детето. В този случай е добре да потърсите съдействие от адвокат.

С брат ми / сестра ми имаме оставена в наследство къща. Аз искам да я продадем или да продам собствения си дял на него/нея, но той/тя отказва моите предложения. какво да направя?

Един от начините за прекратяване на съсобствеността върху един недвижим имот е извършването на съдебна делба. Тя в много случаи се явява и единственият възможен начин, доколкото липсва съгласие за друго разрешаване на спора между съсобствениците. Целта на тази съдебна процедура е да се прекрати съсобствеността върху недвижимия имот, като е възможно имотът да бъде поставен в дял на единия съделител, който ще следва да заплати дела на другия, но е и възможно имотът да бъде изнесен на публична продан, при която всеки от Вас или друго трето лице може да изкупи къщата.

.

Запиши се за нашия бюлетин

Бъди в крачка с актуалните теми
* задължително поле
Политика за поверителност

Желая да получавам следния тип информация:

Можете да се отпишете по всяко време като кликнете върху връзката в долната част на нашите имейли. За информация относно практиките ни за поверителност, моля натиснете тук.