Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия може да бъде приложена десетгодишната давност.

Какво е погасителна давност?

На първо място следва да си припомним какво означава понятието погасителна давност. Това е на първо място срок или определен период от време, след изтичането на който се погасяват всички вземания. Общата погасителна давност е петгодишна, като за някои задължения в специална разпоредба се предвижда съответно по-кратък или по-голям давностен срок за погасяване.

Каква е разликата между общата погасителна давност и абсолютната погасителна давност?

Основната разлика между двата срока е, че общата погасителна давност спира да тече при определени хипотези или същата се прекъсва, при което започва да тече нова погасителна давност. Съгласно новата разпоредба на чл.112 от ЗЗД абсолютната давност е тази, при която с изтичането на десетгодишна давност, независимо от прекъсването на срока, се погасяват парични вземания срещу физически лица.

Кога се прилага абсолютната погасителна давност по чл.112 от ЗЗД?

Абсолютната погасителна давност по чл.112 от ЗЗД се прилага преди всичко спрямо вземания срещу физически лица. Това означава, че тя няма да се прилага за вземания против търговски дружества или други корпорации и организации. Приложното поле се ограничава и по отношение на вида на вземанията, като изрично са изключени тези:

– от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357;

– за непозволено увреждане;

– за неоснователно обогатяване;

– за издръжка;

– за трудово възнаграждение;

– за обезщетения по Кодекса на труда;

– по повод приватизационна сделка;

– по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

Освен това ЗЗД поставя изискване и задължението да не е било отложено или разсрочено. Това е логично, тъй като в единия случай изпълнението на цялото задължение се отлага във времето, а във втория случай задължението се разсрочва на периодични вноски.

Особености на абсолютната погасителна давност по гражданския закон

Видимо от самата разпоредба, която урежда нововъведената давност, става ясно, че същата не е съвсем абсолютна. Същата може да спира да тече при определените в чл.115 от ЗЗД хипотези. Давността не тече:

а) между деца и родители, докато последните упражняват родителски права;

б) между намиращи се под настойничество или попечителство и техните настойници или попечители, докато трае настойничеството или попечителството;

в) между съпрузи;

г) за вземанията на лица, чието имущество по закон или по разпореждане на съда е под управление, срещу управителя, докато трае управлението;

д) за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба;

е) за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността;

ж) докато трае съдебният процес относно вземането.

Основна характеристика на тази абсолютна погасителна давност е, че същата не се прекъсва. Това означава, че при признаване на вземането от страна на длъжника, няма да започне да тече нова давност. Предявяването на иск или възражение или искане за започване на помирително производство, както и с предприемане на принудително изпълнение, давността също не се прекъсва и продължава да тече.

Кога и как ще се приложи абсолютната давност за погасяване на задължения на физически лица?

Абсолютната давност за заварени случаи ще се приложи, считано от влизане в сила на закона, т.е. от 02.06.2021 г. или на 02.06.2031 г. ще се погасят първите вземания по този закон, ако дотогава разпоредбата не бъде отменена. Тя, като всяка друга давност не се прилага автоматично или служебно, а следва лицето, което има интерес от погасяване на задължението да се позове на нея.

Нашата адвокатска кантора има опит в защитата и съдействието, както на кредитори, така и на длъжници. За съдействие, можете да пишете във формата по-долу, на имейл: office@advokatimik.bg или да се обадите на тел.0878/53-86-46.

Политика за поверителност

11 + 12 =

Свързани теми

Договор за покупко-продажба

Договор за покупко-продажба

Договорът за покупка / продажба може да има за предмет всякакви вещи или други права, които продавачът се задължава да прехвърли. Купувачът от друга страна се задължава да заплати цена срещу тях (чл.183 ЗЗД). Именно плащането на цена отличава този договор от договорът...

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор. Изготвяне на договор. Съдържание на договора. Видове договор

Договор Преди да преминем към изготвяне на какъвто и да е договор е редно да сме запознати какво представлява той. Тук трябва да знаем основното. Договорът е постигнато съгласие между две или повече лица относно уреждане (създаване, изменение и/или прекратяване) на...

Формален брак. Последици от сключването на брак

Формален брак. Последици от сключването на брак

Независимо как ще го наречете - формален брак или по друг начин, съществуването му има своите последици. Добре е преди да се пристъпи към неговото слючване да се информирате за имуществените и неимуществените му ефекти и да предприемете необходимите действия по защита...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *