Въвеждането на абсолютна давност за погасяване на задължения на физически лица е новост в българското законодателство. В сила от 02.06.2021 г. е новата разпоредба на чл.112 от Закона за задълженията и договорите. В нея са предвидени за кои лица и при какви условия може да бъде приложена десетгодишната давност.

Какво е погасителна давност?

На първо място следва да си припомним какво означава понятието погасителна давност. Това е на първо място срок или определен период от време, след изтичането на който се погасяват всички вземания. Общата погасителна давност е петгодишна, като за някои задължения в специална разпоредба се предвижда съответно по-кратък или по-голям давностен срок за погасяване.

Каква е разликата между общата погасителна давност и абсолютната погасителна давност?

Основната разлика между двата срока е, че общата погасителна давност спира да тече при определени хипотези или същата се прекъсва, при което започва да тече нова погасителна давност. Съгласно новата разпоредба на чл.112 от ЗЗД абсолютната давност е тази, при която с изтичането на десетгодишна давност, независимо от прекъсването на срока, се погасяват парични вземания срещу физически лица.

Кога се прилага абсолютната погасителна давност по чл.112 от ЗЗД?

Абсолютната погасителна давност по чл.112 от ЗЗД се прилага преди всичко спрямо вземания срещу физически лица. Това означава, че тя няма да се прилага за вземания против търговски дружества или други корпорации и организации. Приложното поле се ограничава и по отношение на вида на вземанията, като изрично са изключени тези:

– от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357;

– за непозволено увреждане;

– за неоснователно обогатяване;

– за издръжка;

– за трудово възнаграждение;

– за обезщетения по Кодекса на труда;

– по повод приватизационна сделка;

– по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

Освен това ЗЗД поставя изискване и задължението да не е било отложено или разсрочено. Това е логично, тъй като в единия случай изпълнението на цялото задължение се отлага във времето, а във втория случай задължението се разсрочва на периодични вноски.

Особености на абсолютната погасителна давност по гражданския закон

Видимо от самата разпоредба, която урежда нововъведената давност, става ясно, че същата не е съвсем абсолютна. Същата може да спира да тече при определените в чл.115 от ЗЗД хипотези. Давността не тече:

а) между деца и родители, докато последните упражняват родителски права;

б) между намиращи се под настойничество или попечителство и техните настойници или попечители, докато трае настойничеството или попечителството;

в) между съпрузи;

г) за вземанията на лица, чието имущество по закон или по разпореждане на съда е под управление, срещу управителя, докато трае управлението;

д) за вземанията за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба;

е) за вземанията на ненавършили пълнолетие и на поставени под запрещение лица за времето, през което нямат назначен законен представител или попечител, и 6 месеца след назначаването на такъв или след прекратяването на недееспособността;

ж) докато трае съдебният процес относно вземането.

Основна характеристика на тази абсолютна погасителна давност е, че същата не се прекъсва. Това означава, че при признаване на вземането от страна на длъжника, няма да започне да тече нова давност. Предявяването на иск или възражение или искане за започване на помирително производство, както и с предприемане на принудително изпълнение, давността също не се прекъсва и продължава да тече.

Кога и как ще се приложи абсолютната давност за погасяване на задължения на физически лица?

Абсолютната давност за заварени случаи ще се приложи, считано от влизане в сила на закона, т.е. от 02.06.2021 г. или на 02.06.2031 г. ще се погасят първите вземания по този закон, ако дотогава разпоредбата не бъде отменена. Тя, като всяка друга давност не се прилага автоматично или служебно, а следва лицето, което има интерес от погасяване на задължението да се позове на нея.

Нашата адвокатска кантора има опит в защитата и съдействието, както на кредитори, така и на длъжници. За съдействие, можете да пишете във формата по-долу, на имейл: office@advokatimik.bg или да се обадите на тел.0878/53-86-46.

Политика за поверителност

2 + 13 =

Свързани теми

Неизпълнение на договор

Неизпълнение на договор

Кога е налице неизпълнение на договор? Съгласно закона всяка от страните по договора трябва да изпълнява задълженията си по него точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона и да не пречи на другата страна да изпълнява и тя своите задължения по същия начин....

Отказ от услугите на Топлофикация

Отказ от услугите на Топлофикация

Възможен ли е отказът от услугите на Топлофикация? Този въпрос от дълго време тормози много собственици на апартаменти в сгради етажна собственост, които по една или друга причина не използват услугите на Топлофикация, но въпреки това плащат всеки месец...

Договор за заем

Договор за заем

Договорът за заем е един от най-популярните договори, които се сключват в днешно време. Страни по тях могат да бъдат от двама познати до банка и частно лице. В случая ще говорим за договора за заем по смисъла на Закона за задълженията и договорите, който урежда...

Следете последните новини и актуални теми

Запиши се за нашия бюлетин

Получавайте всяка седмица новите и полезни материали

Последвай ни

Потърси ни в социалните мрежи

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published.