Съдебна Делба

Съдебна Делба

Един от способите за прекратяване на съсобствеността върху обща вещ е съдебна делба. Местно компетентният съд, който разглежда делото за делба е този по мястото на откриване на наследството. До нея се стига във всеки случай, когато липсва съгласие между съделителите...
Доброволна Делба

Доброволна Делба

Доброволна делба е прекратяване на съсобственост чрез сключване на писмен договор в изискваната от закона форма с нотариална заверка на подписите. Конкретните уговорки се определят свободно между съделителите. Участници в нея задължително следва да са всички лица,...
Делба на Имот. Какво трябва да знаем?

Делба на Имот. Какво трябва да знаем?

Делба на имот е един от методите за прекратяване съсобствеността върху един имот. Съсобственост е налице, когато две или повече лица притежават едно общо имущество. Взависимост от това дали между съделителите е налице съгласие относно начина на прекратявнае на...