Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

Виж още: Вписване на промени в обстоятелствата по партидата на търговеца в търговския регистър. Едноличният търговец всъщност е физическо лице, което се е регистрирало като търговец. ЕТ осъществява дейността си в лично качество и не е отделен правен субект. Поради...