Шефът няма право да глобява

Шефът няма право да глобява

Често срещан въпрос в практиката ни е: Шефът ми постоянно ме глобява със суми от 20, 50 или 100 лв., защото според него „нарушавам трудовата дисциплина”. Има ли законово основание да ми налага такива глоби? Отговорът на този въпрос се съдържа в чл. 272, ал. 1 от...
Новия Закон за хората с увреждания (в сила от 01.01.2019г.)

Новия Закон за хората с увреждания (в сила от 01.01.2019г.)

Новият закон е обнародван в бр. 105 на Държавен вестник от 18.12.2018 г. и влиза в сила от 01.01.2019г. Той урежда обществените отношения, свързани с упражняване на правата на хората с увреждания в Република България. Няколко цели са поставени пред новия Закон за...
Непозволено увреждане / чл.45 – чл.50 от ЗЗД/

Непозволено увреждане / чл.45 – чл.50 от ЗЗД/

Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното. Пример за непозволено увреждане са случаи, при които едно лице причинява вреди на друго лице или на...
Развод по взаимно съгласие или как да се разведа бързо

Развод по взаимно съгласие или как да се разведа бързо

Бракът със съпруга/съпругата Ви вече отдавна е загубил своето съдържание и съществува формално. Живеете разделени или просто не изпълнявате съпружеските си задължения. Двамата вече искате да продължите живота си като свободни, необвързани хора. Във всички тези случаи...